Ценоразпис

Публикуваните в този ценоразпис цени може да се различават от актуалните към момента на изследването.

Хематология
Код Наименование Цена
01.01 ПКК-8 показателя 2.50 лв
01.40 ДКК 5.00 лв
52.01 Ретикулоцити 3.00 лв
01.41 Морфология на еритроцити 2.50 лв
01.03 СУЕ 1.20 лв
01.22 Гликиран хемоглобин Аlc 9.50 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

Код Наименование Цена
ALP alk. leucocyte phosph. 35.04 лв
COHB CO-hemoglobin 67.62 лв
FHB Free Hb (plasma) 17.89 лв
HBST Haemoglobin (faeces) 21.81 лв
HBA2 haemoglobin A2 28.91 лв
HBEL Hb-chromatography 53.66 лв
HBF hemoglobin F 17.89 лв
METHB Methaemoglobin 21.81 лв
PKE Pyruvatkinase in Ery 35.77 лв
RETI Reticulocyte count 2.00 лв
UROU Uroporphyrins (urine) 72.52 лв
Хемостаза
код наименование цена
01.05 Протромбиново време 3.50 лв
01.06 АПТТ 3.50 лв
52.21 Тромбиново време 3.50 лв
01.07 Фибриноген 3.50 лв
01.04 Време на кървене 1.50 лв
52.22 Време на съсирване 1.50 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

Код Наименование Цена
AFA10A Anti-factor-Xa-activity 50.72 лв
AFA8 Anti factor 8 50.72 лв
AG1 Antigen proof (erythrocy.) 16.91 лв
DIMER Fibr.Degr.Prod.D-Dimer 43.61 лв
FA10 Factor 10 (Stuart-Prower-Factor) 71.30 лв
FA11 Factor 11 (Plasmathromboplastin) 67.62 лв
FA12 Factor 12 (Hageman-Factor) 67.62 лв
FA13 Factor 13 (Fibrinase) 63.46 лв
FA2 Factor 2 (Prothrombin) 46.06 лв
FA5 Factor 5 (Proaccelerin) 45.08 лв
FA7 Factor 7 84.77 лв
FA8 Factor 8 (antihem. factor A) 59.54 лв
FA8AA Factor 8 assoc. antigen (VWF) 59.54 лв
FA8AM Factor 8, vWF multimere 179.00 лв
FA8CB Factor 8 collag.-bind.-act. 50.72 лв
FA8RI Factor 8 ristocetin cofactor 50.72 лв
FA9 Factor 9 antihem. factor B 59.54 лв
FIBN Fibronectin 38.96 лв
FIMO Fibrin-monomer-complex 43.61 лв
FTA FT-abs (IgG) 34.55 лв
GD1A Disialo-gangliosid-ab (GD1a) 23.28 лв
GD1AG Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1a) 23.28 лв
GD1AM Disialo-gangliosid IgM-ab (GD1a) 23.28 лв
GD1BG Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1b) 23.28 лв
PAI Plasminogen activator inhib. 1 50.72 лв
PC Protein C-activity 76.69 лв
PCI Protein C 76.69 лв
PINP Prokollagen-I N-terminal 46.31 лв
PRO3P Prokoll.-III-peptid 107.11 лв
PSAK Protein S-activity 76.69 лв
PSF Protein S (free) 76.69 лв
PTT Partial thromboplastine time 1.50 лв
QCK Prothrombine time 1.50 лв
TATK Thrombin-AT3 complex 50.72 лв
U3RNP Fibrillarin U3RNP ab 23.28 лв
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Код Наименование Цена
10.35 Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент 11.00 лв
10.36 Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 22.00 лв
10.37 Определяне титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 15.50 лв
12.00 Формуляр за кръвна група 0.50 лв
12.01 Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) 8.00 лв
12.02 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н 3.50 лв
12.03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 16.50 лв
12.04 Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума чрез аглутинационен или ензимен метод 20.00 лв
12.05 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум 16.50 лв
12.06 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти 27.50 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

Код Наименование Цена
AGK Kell ag 21.32 лв
DICO Direct Coombs test 21.32 лв
RH Rhesus factor 23.52 лв
RHU Rhesus formula 50.72 лв
АНАЛИЗ НА УРИНА И ФЕЦЕС
Код Наименование Цена
00.51 8 показателя без седимент 1.50 лв
00.52 8 показателя + седимент 2.40 лв
00.53 Белтък 1.00 лв
00.54 Билирубин 1.00 лв
00.55 Уробилиноген 1.00 лв
00.56 Количество захар 2.00 лв
00.57 Количество белтък 2.00 лв
01.09 Седимент 1.00 лв
01.08 Химично изследване с течен реактив /белтък, билирубин, уробилиноген/ 1.00 лв
00.51 8 показателя без седимент 1.00 лв
00.52 8 показателя + седимент 2.00 лв
00.53 Белтък 1.00 лв
00.54 Билирубин 1.00 лв
00.55 Уробилиноген 1.00 лв
00.56 Количество захар 2.00 лв
00.57 Количество белтък 2.00 лв
01.09 Седимент 2.40 лв
01.08 Химично изследване с течен реактив /белтък, билирубин, уробилиноген/ 2.40 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
AALKU Ethyl alcohol (urine) 24.99 лв
ALAU Delta amino-levulinic acid (U) 60.03 лв
DFLUU Desalkyl-flurazepam (urine) 43.37 лв
HPROU Hydroxyprolin (urine) 53.90 лв
HVA Homovanillic acid (urine) 66.15 лв
KKU Kappa chains (urine) 30.87 лв
LYSST Lysozym (faeces) 25.97 лв
MHISTK Methylhistamin (U) 61.01 лв
NTXU N-Telopeptide (urine) 46.31 лв
OXALU Oxalic acid (urine) 58.56 лв
PBST Lead (faeces) 33.81 лв
PBU Lead (urine) 33.81 лв
PHCYU Phencyclidin (urine) 23.28 лв
PYR1U Pyrethroid-Metabolit 1 (urine) 127.16 лв
PYR2U Pyrethroid-Metabolit 2 (urine) 127.16 лв
PYR3U Pyrethroid-Metabolit 3 (urine) (Br2CA) 127.16 лв
PYRIU Pyridinolin (urine) 69.58 лв
SDSU Protein Elpho/U 44.10 лв
TLU Thallium (urine) 33.57 лв
VMA Van.-mand.acid (urine) 66.15 лв
КЛИНИЧНА ХИМИЯ
код наименование цена
01.11 Глюкоза 1.80 лв
01.12 Кръвно-захарен профил 4.80 лв
00.50 Урино-захарен профил 4.80 лв
51.74 Фруктозамин 1.80 лв
01.19 Холестерол 1.80 лв
01.20 HDL-холестерол 2.40 лв
51.51 LDL-холестерол 2.40 лв
01.21 Триглицериди 1.80 лв
01.14 Урея 1.80 лв
01.13 Креатинин 1.80 лв
00.65 Креатининов Клирънс 3.00 лв
01.23 Пикочна киселина 1.80 лв
01.15 Билирубин общ 1.80 лв
01.16 Билирубин директен 1.80 лв
01.17 Общ белтък 1.80 лв
01.18 Албумин 1.80 лв
51.75 Трансферин 5.00 лв
52.67 Troponin I 12.50 лв
01.24 АСАТ 1.80 лв
01.25 АЛАТ 1.80 лв
01.26 Креатинкиназа/КК/ 1.80 лв
51.60 КК-МB 7.00 лв
51.55 LDH 1.80 лв
51.57 Холинестераза 1.80 лв
01.27 Гама ГТП 1.80 лв
01.28 Алкална фосфатаза 1.80 лв
01.29 Амилаза в серум 1.80 лв
51.72 Амилаза в урина 1.80 лв
01.30 Липаза 1.80 лв
51.73 Йонизиран калций /Са++/ 2.50 лв
01.31 Натрий + Калий 1.80 лв
01.32 Литий 5.00 лв
01.33 Хлорид 1.80 лв
01.35 Фосфор 1.80 лв
51.81 Магнезий 1.80 лв
01.34 Калций 1.80 лв
01.36 Желязо 1.80 лв
01.37 ЖСК 2.40 лв
10.20 Микроалбуминурия 10.00 лв
00.71 Бъбречни конкременти 15.00 лв
01.10 Окултни кръвоизливи 5.00 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
A1MI Alpha-1-microglobulin 20.58 лв
A1MIU Alpha-1-microglobulin (U) 20.58 лв
A2MAU Alpha-2-macroglobulin (U) 24.99 лв
AALK Alcohol, ethanol 24.99 лв
AAT Alpha-1-antitrypsin 26.22 лв
AATPT Alpha-1-antitrypsin phenotyping 19.85 лв
AATST Alpha-1-antitrypsin in stool 26.22 лв
ACHA Acetylcholin – Rez.-Ak 102.41 лв
ACHEF Acetylcholinesterase 34.30 лв
AGAL Alpha galactosidase 51.21 лв
AGLU1 Кисела α глюкозидаза 87.00 лв
AL Aluminium 30.14 лв
ALBL Albumin (CSF) 8.33 лв
ALD18U Ald.-18-Gluc./U. 55.86 лв
ALDOL Aldolase 50.23 лв
ALLOP Allopurinol 42.39 лв
AMP2 Pancreatic amylase P2 19.85 лв
AMSFI Amino acid screening in filterpaper 127.16 лв
AMSP Amino acid screening in serum 51.21 лв
AMSPU Amino acid screening in urine 51.21 лв
AMYL Alpha-amylase 1.50 лв
AMYLU Alpha-amylase 1.50 лв
APOLA1 Apolipoprotein A1 23.28 лв
APOLB Apolipoprotein B 23.52 лв
APOLE Apolipoprotein E 21.81 лв
AU Gold (AU) 26.22 лв
B2MI beta-2-microglobulin 26.71 лв
B2MIL beta-2-microglobulin 26.71 лв
B2MIU beta-2-microglobulin 26.71 лв
B2TR beta-2-transferrin 61.25 лв
BELA1S Pancreatic elastasis 1 55.13 лв
BILN Bilirubin, neonatal 27.20 лв
BTRPNS beta-Trace protein (CSF) 61.01 лв
CALPST Calprotectin in stool 21.81 лв
CARO Beta-carotene 54.64 лв
CD Cadmium 24.26 лв
CDST Cadmium (stool) 24.26 лв
CHGL Bile acids 39.45 лв
CHYMO Chymotrypsin 2.82 лв
CKBBI CK-BB-isoenzyme 52.92 лв
CLAPS ß-crosslaps, c-termin. Telopeptid 61.01 лв
COER Coeruloplasmin 27.44 лв
COMP Matrix protein (COMP) 23.28 лв
CR Chromium 37.49 лв
CRPHS C-reactive protein high sensitive 12.01 лв
CU Copper (CU) 28.91 лв
CUST Copper (faeces) 28.91 лв
CUU Copper (urine) 19.85 лв
CUUD Copper after Dimaval (urine) 19.85 лв
CYSC Cystatin C 23.77 лв
ELA1 Pancreas elastase-1 55.13 лв
ELPHX Protein electrophoresis 1.50 лв
F Fluoride 33.81 лв
FKLKS Free kappa light chain 30.87 лв
FKLKU Free kappa light chain (urine) 30.87 лв
FLLKS Free lambda light chain 30.63 лв
FLLKU Free lambda light chain (urine) 30.63 лв
FOLEMT Folic acid Eryth.measured value 13.23 лв
FRUEJ Fructose (ejaculate) 27.20 лв
G1PUT Galactose-1-phosphouridyl transferase 37.73 лв
G6PD Glucose-6-PDH 41.65 лв
GALST Bile acids 39.45 лв
GE Protein 1.50 лв
GEL Protein (CSF) 15.44 лв
GEP Protein (punc.) 19.85 лв
GEU Protein (urine) 15.44 лв
GLDH Glutamat-DH 2.00 лв
HAPTO Haptoglobin 17.89 лв
HBDH Alpha-HBDH 2.00 лв
HbS Hemoglobin S 21.00 лв
HCYE Homocysteine 36.75 лв
HG Mercury (HG) 37.00 лв
HGU Mercury (urine) 37.00 лв
I Iodine 153.00 лв
K Potassium inquire
KU Potassium (urine) inquire
LA12Q LA confirmation test 34.06 лв
LACST Lactoferrin (Faeces) 61.01 лв
LAFE Lactoferrin-ab 23.28 лв
LAP Leucinaminopeptidase 33.81 лв
LDHI1 LDH isoenzymes 51.21 лв
LEL Lipid electrophoresis 51.94 лв
LIPON Liponic acid 51.21 лв
LPA Lipoprotein A 29.16 лв
LPX Lipoprotein X 21.81 лв
LYSO Lysozyme 25.97 лв
MCK1 Makro-creatinkinase typ 1 17.64 лв
MGEMT Magnesium (erythr.) 3.43 лв
MGU Magnesium (urine) 3.43 лв
MMALO Methyl malonic acid 51.21 лв
MYO Myoglobin 26.46 лв
NA Sodium 1.50 лв
NAU Sodium (urine) 1.50 лв
OSMOL Osmolality 19.85 лв
OSMOLU Osmolality (urine) 19.85 лв
OST Bone alkaline phosphatase (BAP), ostase 50.23 лв
OXAL Oxalic acid 51.21 лв
PAM Pankreatic amylase 1.50 лв
PANT Panthotenic acid (Coenzym A) 127.16 лв
PB Lead (PB) 33.81 лв
PBGU Porphobilinogen (urine) 57.33 лв
PHYT Phytanic acid 127.16 лв
PLAP Placental alkaline phosphatase (PLAP) 52.43 лв
PORP Porphyrine total 72.52 лв
PORPE Porphyrine total (ery) (Erythrozytär) 72.52 лв
PORPU Porphyrine total (urine) 37.73 лв
  Porphyrine differentiation (U) 72.52 лв
PREG3 Pregnantriol 51.21 лв
S100 S 100-protein 61.01 лв
SAA Serum amyloid A 21.81 лв
SE Selenium 35.77 лв
SULPI Sulpirid 42.39 лв
SULTI Sultiam 42.39 лв
TBG thyr.bind.globulin 7.35 лв
TK Thymidine kinase 55.86 лв
TRANLR soluble transferrin receptor 21.81 лв
TRANS Transferrin 3.00 лв
TRFU Transferrin (urine) 5.00 лв
TROPT Troponin T 61.01 лв
TRYP Trypsin 60.27 лв
TRYPN Trypsin (immune reative) 35.70 лв
TRYPST Trypsin (faeces) 37.73 лв
TRYPTA Tryptase 38.96 лв
TYRO Tyrosin 53.90 лв
W Wolfram 127.16 лв
XYLO1 Xylose 1 12.25 лв
ZN Zinc 37.00 лв
ZNEMT Zinc (erythr.) 37.00 лв
ZNST Zinc (stool) 37.00 лв
ZNU Zinc (urine) 37.00 лв
ХОРМОНАЛНА И РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКА
код наименование цена

Диагностика на щитовидна жлеза

10.09 TSH 10.50 лв
52.51 FT3 10.50 лв
10.08 FT4 10.50 лв
52.52 А-Тg (ТАТ) 12.50 лв
10.27 А-ТPO (МАТ) 12.50 лв
52.54 Тg (тиреоглобулин) 16.50 лв
52.61 A-Tg + A-TPO 22.00 лв
52.62 TSH + FT4 19.00 лв

Полови, хипофизни и надбъбречни хормони

10.24 Пролактин 12.50 лв
10.22 LH 12.50 лв
10.23 FSH 12.50 лв
10.26 Тестостерон 12.50 лв
10.21 Прогестерон 12.50 лв
52.71 DHEA-S 14.00 лв
10.25 Естрадиол 12.50 лв
52.85 LH + FSH 22.00 лв
52.86 LH + FSH + Естрадиол 32.00 лв
52.73 Андростендион 22.00 лв
52.74 SHBG 22.00 лв
52.81 ACTH 27.50 лв
52.82 Соматотропен хормон 27.00 лв
52.68 Cortisol (серум и в 24ч. диуреза) 13.50 лв
52.71 DHEA-S 14.00 лв

Панкреасни и стомашни хормони

52.66 Инсулин 16.00 лв

РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКА

Риск при бременност – Трипъл тест (Даун синдром, Едуард синдром, Дефект на невралната тръба)

80.01 I-ви Триместър (10 – 13 г.с) 50.00 лв
1.PAPP-A 20.00 лв
2.Free β HCG 15.00 лв
3. Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens 15.00 лв
80.02 II-ри Триместър (14 – 21 г.с) 52.50 лв
1.AFP 10.50 лв
2.Free β HCG 15.00 лв
3.Free Estriol 12.00 лв
4.Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens 15.00 лв

Спермограми

80.03 Спермограма – апаратно 20.00 лв
80.04 Спермограма – апаратно + видеоклип 25.00 лв
Забележка: Спермограми се работят след предварителна консултация с лабораторията

ХОРМОНАЛНА И РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКА

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
ADH Antidiuretic hormone 58.80 лв
ADIN Adiponectin 61.01 лв
ADRE Adrenaline (Pl) 66.15 лв
ADREU Adrenaline 80.00 лв
ALDOS Aldosterone 52.50 лв
ALDOSU Aldosterone (U) 52.50 лв
AMH Anti Muellerian Hormone 55.00 лв
ANDOL Androstandiol-glucuronid 51.21 лв
CARN Carnitin 127.16 лв
CATE Catecholamines (U) 66.15 лв
CATEP Catecholamines (EP) 66.15 лв
DCORT 11-desoxycortisol 54.86 лв
DHT Dihydrotestosterone 47.50 лв
DOC 11-Desoxy-corticosterone 55.86 лв
E1 Estrone E1 55.86 лв
GAST Gastrin 39.00 лв
GLUKA Glucagon 61.01 лв
GTU Testosterone (urine) 12.25 лв
H17PRE 17-OH pregnenolone 51.21 лв
HCOS24 18-OH corticosterone (U) 55.86 лв
HIES 5-hydroxyindolacetic acid 32.59 лв
HPROG 17-OH progesterone 23.03 лв
IAA Insulin-ab (human) 30.38 лв
IGF1 IGF-1 82.57 лв
IGF2 IGF-2 (human insulin-like growthfactor) 38.96 лв
IGFB IGFBP-3 82.57 лв
INHB Inhibin B 61.01 лв
IPROIN Proinsulin intact 61.01 лв
LDOPA Levodopa (L-Dopa) 51.21 лв
LEPT Leptin 61.01 лв
LH LH (Luteinizing hormone) 12.01 лв
MELA Melatonin 127.16 лв
META Metanephrine 61.01 лв
METAU Metanephrine (U) 66.15 лв
MIA Melanoma inhib. act. 61.01 лв
NMETA Normetanephrine 61.01 лв
NNA Adrenocortex Abs. 23.28 лв
NORA Noradrenaline (Pl) 66.15 лв
NORAU Noradrenaline (urine) 66.15 лв
PBNP BNP-NT-Propeptid 61.25 лв
PRA Plasma Renin activ 76.69 лв
PROCAL Procalcitonin 61.01 лв
PTHRP Parathyroid hormone related protein 61.01 лв
RENIN Renin 76.69 лв
SERO Serotonin (blood) 32.59 лв
SEROU Serotonin (urine) 32.59 лв
TSH2 TSH stimulated 7.35 лв
АНЕМИИ
код наименование цена
52.95 Витамин В12 10.00 лв
52.96 Фолат 10.00 лв
52.97 Феритин 10.00 лв
52.94 Бета таласемия 22.00 лв
52.93 Еритропоетин 22.00 лв
ВИТАМИНИ

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
VITA Vitamin A 66.00 лв
VITB1 Vitamin B1 54.64 лв
VITB12 Vitamin B 12 10.00 лв
VITB2 Vitamin B2 65.60 лв
VITB6 Vitamin B6 65.60 лв
VITC Vitamin C 65.60 лв
VITD Vitamin D1 (25-OH) 16.00 лв
VITD3 Vitamin D3 (1.25 OH) 45.00 лв
КОСТНИ МАРКЕРИ
код наименование цена
52.91 Остеокалцин 22.00 лв
52.92 B-Cross-Laps 22.00 лв
52.63 PTH (паратхормон) 22.00 лв
52.64 Калцитонин 22.00 лв
53.10 Витамин D1 (25 – OH) 16.00 лв
ЛЕКАРСТВЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ
код наименование цена
10.16 Карбамазепин 11.00 лв
10.17 Валпроева киселина 11.00 лв
10.18 Фенитоин 11.00 лв
10.19 Дигоксин 11.00 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
ACE Angiotensin converting enzyme 37.49 лв
ACEL ACE in CFS 37.49 лв
ACETA Acetazolamid 42.39 лв
ACETU Acetone, dimethylketone (U) 70.32 лв
AMANT Amantadine 127.16 лв
AMIOD Amiodarone 42.39 лв
AMISU Amisulprid 42.39 лв
AMITR Amitriptylin 42.39 лв
AMLOD Amlodipin 42.39 лв
AMOXI Amoxillin 42.39 лв
ASS Acetylsalicylic acid 42.39 лв
AT3 AT III-activity 27.93 лв
ATENO Atenolol 42.39 лв
ATOMO Atomoxetin 42.39 лв
BACLO Baclofen 42.39 лв
BARB Barbiturate 43.37 лв
BARBU Barbiturate 43.37 лв
BECG Benzoylecgonin 127.16 лв
BENZ Benzodiazepine 127.16 лв
BENZU Benzodiazepine screening 43.37 лв
BENZUB Benzodiazepine confirmation 43.37 лв
BIPER Biperiden 42.39 лв
BISOP Bisoprolol 42.39 лв
BR Bromide 37.73 лв
BROMA Bromazepam 127.16 лв
BROMU Bromazepam 43.37 лв
CABER Cabergolin 127.16 лв
CARB2A Carboanhydrase 2 ab 23.28 лв
CARBI Carbimazol 42.39 лв
CHINI Chinidine,extraction 42.39 лв
CIT Citrate 42.14 лв
CITAL Citalopram 127.16 лв
CITU Citrate (urine) 42.14 лв
CLAZU Clorazepat/Desmethyl 43.37 лв
CLDIA Chlordiazepoxid 42.39 лв
CLDIU Chlordiazepoxid (urine) 43.37 лв
CLOBA Clobazam 42.39 лв
CLOME Clomethiazol 42.39 лв
CLOMI Clomipramine 42.39 лв
CLONA Clonazepam 127.16 лв
CLOPE Clopenthixol 127.16 лв
CLOZA Clozapin 42.39 лв
CODE Codein 43.37 лв
CODEU Codein (urine) 43.37 лв
COFFE Coffein 51.21 лв
CPROT Chlorprothixen 127.16 лв
DCLOB Desmethyl-Clobazam 42.39 лв
DCOD Dihydrocodeine 43.37 лв
DDIAU Desmethyldiazepam (urine) 43.37 лв
DDIAZ Desmethyldiazepam 127.16 лв
DESIP Desimipramin 42.39 лв
DEXAM Dexamethasone 127.16 лв
DIAZE Diazepam 127.16 лв
DIAZU Diazepam (urine) 43.37 лв
DIGIT Digitoxin 17.64 лв
DOPA Dopamine (Pl) see CATEP
DOPAU Dopamine (urine) see CATEP
DOXEP Doxepin 42.39 лв
DPYRIU Desoxypyridinoline 69.58 лв
ETHOS Ethosuximid 42.39 лв
EVERO Everolimus 127.16 лв
FLECA Flecainid 42.39 лв
FLUNI Flunitrazepam 127.16 лв
FLUNU Flunitrazepam (urine) 43.37 лв
FLUOX Fluoxetin 42.39 лв
FLUPE Flupentixol 127.16 лв
FLUPH Fluphenazine 127.16 лв
FLUSP Fluspirilen 127.16 лв
FLUVO Fluvoxamine 42.39 лв
FUROS Furosemid 42.39 лв
GABAP Gabapentin 127.16 лв
GENTA Gentamicin 43.37 лв
HALOP Haloperidol 127.16 лв
HP Hemopexin 28.18 лв
HYDAN Phenytoin 42.39 лв
IMIPR Imipramin 42.39 лв
KNOR Cartilage ab 23.28 лв
LEVET Levetiracetam 42.39 лв
LMEPR Levomepromacin 42.39 лв
LORAU Lorazepam (urine) 43.37 лв
LORAZ Lorazepam 42.39 лв
LORME Lormetazepam 42.39 лв
MAMOU Monoacetylmorphine (U) 127.16 лв
MEBEN Mebendazol 42.39 лв
MELPE Melperon 42.39 лв
MESUX Mesuximid 42.39 лв
METAM Metamizol (Aminoantipyrin) 42.39 лв
METHO Methotrexat 42.39 лв
METOP Metoprolol 42.39 лв
METSU Metsuximid 42.39 лв
MEXIL Mexilethin 42.39 лв
MIRTA Mirtazapin 127.16 лв
MOCLO Moclobemid 42.39 лв
NDOXE  42.39 лв
NEOP Neopterin 45.33 лв
NH3 Ammonia 26.46 лв
NITRA Nitrazepam 127.16 лв
NORTR Nortriptylin 42.39 лв
OLANZ Olanzapin 127.16 лв
OPIPR Opipramol 42.39 лв
OXAZE Oxazepam 127.16 лв
OXAZU Oxazepam (urine) 43.37 лв
PARAC Paracetamol 42.39 лв
PAROX Paroxetin 127.16 лв
PCP Pentachlorphenol 127.16 лв
PERAZ Perazin 127.16 лв
PERPH Perphenazin 42.39 лв
PHENO Phenobarbital 42.39 лв
PHENY Phenylalanin 53.90 лв
PIRAC Piracetam 42.39 лв
PRAMI Pramipexol 127.16 лв
PREDI Prednisone 42.39 лв
PREGA Pregabalin 127.16 лв
PRIMI Primidon 42.39 лв
PROME Promethazin 127.16 лв
PROPA Propafenon 42.39 лв
PROPR Propranolol 42.39 лв
SERTR Sertralin 127.16 лв
SIROL Sirolimus 127.16 лв
SOTAL Sotalol 42.39 лв
SULFA Sulfasalicine (as sulfapyridin) 42.39 лв
TACRO Tacrolimus 127.16 лв
THEOP Theophylline 42.39 лв
THIOR Thioridazine 42.39 лв
TIAGA Tiagabin 127.16 лв
TOBRA Tobramycin 43.37 лв
TOLPE Tolperison 42.39 лв
TOPIR Topiramat 127.16 лв
TPMTS Thiopurin S-methyltransferase 42.39 лв
TRIMI Trimipramin 42.39 лв
VANCO Vancomycin 43.37 лв
VENLA Venlafaxin 127.16 лв
VERAP Verapamil 42.39 лв
VIGAB Vigabatrin 127.16 лв
ZIPRA Ziprasidon 127.16 лв
ZOLPI Zolpidem 127.16 лв
ZONIS Zonisamid 42.39 лв
ZOPIC Zopiclon 127.16 лв
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
код наименование цена

Материал за изследване – урина

53.11 Cocaine 8.00 лв
53.12 Canabinoides (марихуана) 8.00 лв
53.13 Opiates (хероин,морфин,кодеин) 8.00 лв
53.14 Barbiturates 8.00 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
AMPH Amphetamine 127.16 лв
AMPHR Amphetamine group 127.16 лв
AMPHU Amphetamine 43.37 лв
CANN Cannabis (THC) 127.16 лв
CANNU Cannabis -THC (urine) 18.38 лв
CDOPA Carbidopa 42.39 лв
COCA Cocain 127.16 лв
COCAU Cocain (urine) 43.37 лв
COTI Cotinine 127.16 лв
COTIU Cotinine (urine) 127.16 лв
DROUK Drug screening 40.79 лв
LSDU LSD (urine) 23.28 лв
LSDUB LSD in urine, confirmation 127.16 лв
METH Methadon 43.37 лв
METHU Methadon (urine) 43.37 лв
MORP Morphine 127.16 лв
MORPU Morphin/heroin (urine) 43.37 лв
MORPUB Morhin/Heroin (U) confirmation test 127.16 лв
OPIA Opiates 43.37 лв
OPIAR Opiates, confirmation 127.16 лв
OPIAU Opiates (urine) 43.37 лв
THCANN Tetrahydro-cannabinol acid 127.16 лв
TRAM Tramadol 42.39 лв
TZEPA Tetrazepam 42.39 лв
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
код наименование цена
10.11 Ca 15-3 – млечна жлеза 15.00 лв
10.12 Ca 19-9 – колон, ректум, панкреас 15.00 лв
53.01 Ca 72-4 – стомах, панкреас 22.00 лв
10.13 Ca 125 – яйчник 15.00 лв
10.14 AFP – черен дроб 12.50 лв
10.10 PSA общ – простата 12.50 лв
53.02 PSA свободен 14.50 лв
Процент PSA 25.00 лв
10.15 бета hCG – тестис 12.50 лв
10.61 CEA общ 12.00 лв
53.03 Cifra 21-1 – недребноклетъчен рак на бял дроб 27.50 лв
53.04 NSE – дребноклетъчен рак на бял дроб 27.50 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
5-HIAA 5-HIAA 32.59 лв
AFPT alpha1-Fetoprotein im Serum, Tumormarker 19.20 лв
B2MIL ß2- микроглобулин 26.71 лв
CA 199 CA 19-9 27.60 лв
CA 242 CA 242 68.40 лв
CA 724 CA 72-4 68.10 лв
CA 125 CA 125 31.80 лв
CA 153 CA 15-3 26.10 лв
CA50 CA 50 71.50 лв
CA549 CA 54-9 57.58 лв
CALPST Calprotectin (Stuhl) 24.00 лв
CASA CASA 74.70 лв
CEA CEA 11.40 лв
CEAL CEA im Liquor 11.40 лв
CGA Chromogranin A 61.01 лв
CPSAW PSA complex 28.80 лв
CYF21 CYFRA 21-1 74.40 лв
HCGT beta-HCG im Serum, Tumormarker 33.00 лв
HE4 HE4 65.00 лв
M2PK M2-Pyruvatkinase 67.00 лв
M2PKST M2-Pyruvatkinase im Stuhl 67.00 лв
METAUK Metanephrine/ Normetanephrine 61.01 лв
MIA MIA (Melanoma Inhibiting Activity) 74.70 лв
NEOP Neopterin im Serum 45.33 лв
NMP22U Nukleäres Matrix Protein 22 74.70 лв
NSE Neuronen-spezifische Enolase (NSE) 46.50 лв
P53A p53-Autoantikörper 47.70 лв
P53P p53-Tumorsuppressor-Protein 47.70 лв
PCA3PC PCA3 340.00 лв
PHI Phosphohexo-Isomerase 43.80 лв
PSA Prostata-spezifisches Antigen (PSA) 14.40 лв
ROMA ROMA-Index (Berechnung aus CA125 + HE4) 96.80 лв
S100 S100 Protein 74.70 лв
SCC SCC – рак на шийката на матката 23.00 лв
SDOPA Cysteinyldopa-5-S 62.70 лв
SEP9PC Septin 9 397.00 лв
SIAL Lipidgebundene Sialsäure 66.00 лв
TK Thymidinkinase 68.40 лв
TNF Tumor necrosis factor 61.01 лв
TNFA TNF-alpha 61.01 лв
TPA (TPS) TPA (TPS) 59.78 лв
ИМУНОЛОГИЧНА И АЛЕРГОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА
код наименование цена

Серумни имуноглобулини

09.01 Криоглобулини 9.00 лв
09.02 Имуноглобулини Ig М 9.00 лв
09.03 Имуноглобулини Ig G 9.00 лв
09.04 Имуноглобулини Ig A 9.00 лв
10.29 Имуноглобулини Ig E 13.50 лв

Серумни фракции на комплемент

09.05 C3 Комплемент 9.00 лв
09.06 C4 Комплемент 9.00 лв

Остро – фазови белтъци

01.38 CRP (C-реактивен протеин) 6.00 лв
01.39 CRP (високо чувствителен) 8.00 лв

Антинуклеарни антитела ANA

10.30 Скриниране на общи ANA (антинуклеарни антитела) 27.50 лв
44.19 ANA 1 – имуноблот (едновременно за анти – dsDNA и нуклеозома, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP-B, Scl-70) 55.00 лв
44.20 ANA 2 – имуноблот (едновременно за SS-A 52, SS-A 60, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP – B, Rib-P, Scl – 70) 55.00 лв

Антинеутрофилни цитоплазмени антитела ANCA

45.11 ANCA – PR3 /c- ANCA/ 22.00 лв
45.12 ANCA -MPO /p -ANCA/ 22.00 лв
45.13 ANCA – имуноблот (едновременно за PR3, MPO, GBM) 22.00 лв

Анти – фосфолипидни антитела

46.11 антикардиолипинови Ig M 22.00 лв
46.12 антикардиолипинови Ig G 22.00 лв
46.13 Lupus Anticoagulant (цитрат плазма) 27.50 лв
02.07 Wasserman (RPR) 6.00 лв

Автоантитела при автоимунни заболявания на черен дроб и жлъчни пътища

47.11 Имуноблот-АМА-М2 и черно-дробен профил /едновременно за антимитохондриални-М2; анти-LKM-2; анти-LC-1 и анти-SLA (LP). 27.50 лв
47.15 Гастро-имуноблот (едновременно за анти-глиадин, париетални клетки, тъканна трансглутаминаза, intrinsic фактор, S. cerevisiae) 27.50 лв

Антитироидни

52.52 Антитироглобулинови /ТАТ/ 12.50 лв
10.27 А-ТPO (МАТ) 12.50 лв
52.50 срещу TSH – рецептор /TRAC/ 33.00 лв

Ревматоидни фактори

02.10 RF – Ревматоиден фактор 6.00 лв
48.11 anti CCP (цикличен цитрулинов пептид) 18.00 лв
АЛЕРГОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА
код наименование цена
10.29 Total Ig E 13.50 лв

Специфични Ig E /алергенни панели І/

41.10 Хранителен панел FP5 11.00 лв
  /яйце, мляко, риба, фъстъци, брашно, соя/  
41.20 Хранителен панел FP13 11.00 лв
  /грах, бял боб, морков, картофи/  
41.30 Хранителен панел FP15 11.00 лв
  /портокал, ябълка, банан, праскова/  
41.40 Инхалаторен панел IP3 11.00 лв
  /микрокърлеж, котка, куче, Aspergillus fumigatus/  
41.50 Инхалаторен панел IP6 11.00 лв
  /трева, плесен, А.tenuis, бреза, билки/  
41.60 Животински панел AP 72 11.00 лв
  /пера от папагал, пера от канарче/  
41.70 Растителен панел WP 5 11.00 лв
  /плевели/  
41.80 Дървесен панел TP1 11.00 лв
  /клен, бреза, дъб, бряст, бадем/  
41.90 Дървесен панел TP9 11.00 лв
  /елша, бреза, лешник, дъб, бадем/  
41.91 Инхалаторен панел AlaTop screen /бронхиална астма и атопичен дерматит/ 11.00 лв
41.92 ECP /еозинофилен катионен протеин/ 12.00 лв

Специфични Ig E /алергенни панели ІІ/

41.52 Инхалаторен панел 68.00 лв
  /треви – обикновена миризливка, ежова главица, тимотейка, ръж/  
  /дървета – елша, бреза, леска, дъб/  
  /билки – амброзия, див пелин, живовляк/  
  /микрокърлеж в домашен прах – dermatoph.pt., dermatoph.far./  
  /домашни животни – котка, куче, кон/  
  /плесени – penicillium not., cladosporium her., aspergillus fum., alternaria alt./  
41.51 Инхалаторен панел 68.00 лв
  /треви – тимотейка, ръж/  
  /дървета – елша, бреза, леска/  
  /микрокърлеж в домашен прах – dermatoph.pt., dermatoph.far./  
  /домашни животни – котка, куче, кон, морско свинче, домашен заек, хамстер, микс от пера/  
  /плесени – penicillium not., cladosporium her., aspergillus fum., alternaria alt./  
41.95 Детски инхалаторен панел 68.00 лв
  /треви – тимотейка, ръж/  
  /дървета – елша, бреза, леска/  
  /билки – див пелин, глухарче, живовляк/  
  /микрокърлеж в домашен прах – dermatoph.pt., dermatoph.far./  
  /домашни животни – котка, куче, кон, морско свинче, домашен заек, хамстер/  
  /плесени – penicillium not., cladosporium her., aspergillus fum., alternaria alt./  
41.96 Панел на кръстосани реакции /полен – асоциирани хранителни вещества/ 68.00 лв
  /треви, дървета, билки– тимотейка, бреза, див пелин/  
  /житни растения, ядки– пшенично брашно, ръжено брашно, фъстък, лешник, бадем  
  /зеленчуци и подправки – лук, горчица, анасон, заря/  
  /плодове – ягода, ябълка, личи, кайсия, смокиня/  
  /зеленчуци – морков, картоф, целина/  
41.97 Атопичен панел 68.00 лв
  /инхалаторни алергени – тимотейка, ръж, бреза, див пелин, котка, куче, кон, dermatoph.pt., cladosporium her., alternaria alt.  
  /хранителни алергени– яйчен белтък, мляко, риба треска, пшенично брашно, ориз, соеви зърна, лешник, морков, картоф, ябълка/  
41.98 Атопичен панел 68.00 лв
  /треви, дървета, билки– тимотейка, бреза, леска, див пелин/  
  /микрокърлеж в домашен прах – dermatoph.pt., dermatoph.far./  
  /домашни животни – котка, куче, кон/  
  /плесени – cladosporium her., aspergillus fum./  
  /яйца, мляко, риба – яйчен белтък, яйчен жълтък, мляко, риба треска/  
  /житни растения, ядки, плодове и зеленчуци – пшенично брашно, фъстък, соеви зърна, морков, ябълка/  
41.94 Детски панел 68.00 лв
  /треви, дървета, билки– тревен микс, бреза, див пелин/  
  /микрокърлеж в домашен прах – dermatoph.pt., dermatoph.far./  
  /домашни животни – котка, куче, кон/  
  /домашни животни – котка, куче, кон/  
  /плесени – cladosporium her., aspergillus fum., alternaria alt./  
  /яйца, риба – яйчен белтък, яйчен жълтък, риба треска/  
  /мляко – мляко, алфа-лакталбумин, бета-лактоглобулин, казеин, BSA /говежди серумен алб./  
  /житни растения, ядки– пшенично брашно, ориз, соеви зърна, фъстък, лешник/  
  /плодове и зеленчуци– морков, картоф, ябълка/  
41.93 Панел – отрови от инсекти 26.00 лв
  /инсекти – пчела, оса/  

Специфични Ig E /индивидуални алергени/

Микробни
42.11 Aspergillus fumigatus 11.00 лв
42.12 Penicillium notatum 11.00 лв
42.13 Candida albicans 11.00 лв
Хранителни
42.21 мляко 11.00 лв
42.22 яйце / белтък/ 11.00 лв
42.23 шоколад 11.00 лв
Отрови
42.31 пчела 11.00 лв
42.32 оса 11.00 лв
Други
42.41 инсулин /човешки, телешки, свински/ 11.00 лв
42.42 домашен прах H6 11.00 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
47.17 HLAB27  39.00 лв
ACA Centromere autoantibody 22.05 лв
ACLA Cardiolipin-Ig-(G/M/A) 17.89 лв
ACLAM Cardiolipin IgM-ab 17.89 лв
ACTA Actin antibody 23.28 лв
AGC Cellano ag 21.32 лв
AHYA Antihyaluronidase 29.65 лв
AKDI1 irregular antibody 50.47 лв
AMA Mitoch. AB (AMA) 14.70 лв
AMA2 AMA-M2 14.70 лв
AMA9 AMA-M9 14.70 лв
ANAHL Antinuclear ab, screening 17.89 лв
ANAHLA Antinuclear ab, IgA 23.28 лв
ANAHLG Antinuclear ab,IgG 23.28 лв
ANAHLM Antinuclear ab,IgM 23.28 лв
ANCAC c-ANCA (cytoplasm.) 24.75 лв
ANCAP p-ANCA (perin.) 24.75 лв
ANNVG Annexin V IgG-ab 23.28 лв
ANNVM Annexin V IgM-ab 23.28 лв
ASAGE Aspergillus antigen 28.67 лв
ASGPR Asialoglycoprot. receptor ab 23.28 лв
ASMA Smooth-muscle Ab 36.51 лв
B2GLA beta-2-glycoprotein IgA-ab 23.28 лв
B2GLG beta-2-glycoprotein IgG-ab 23.28 лв
B2GLM beta-2-glycoprotein IgM-ab 23.28 лв
B2GS beta-2-glycoprot.-screening 17.89 лв
BAHGI Bartonella henselae IgG-ab 27.20 лв
BAHMI Bartonella henselae IgM-ab 27.20 лв
BAQGI Bartonella quintana IgG-ab 27.20 лв
BAQMI Bartonella quintana IgM-ab 27.20 лв
BECA Int. globet cells Abs 23.28 лв
BP1A BPAG-1 (230 kD)IgA-ab 23.28 лв
BP1G BPAG 2 (230 kD)IgG-ab 23.28 лв
BP2A BPAG-2 (180 kD)IgA ab 23.28 лв
BP2G BPAG 2 (180 kD)IgG ab 23.28 лв
BUPRE Buprenorphine 127.16 лв
C1EIF C1-Est.Inh. activity 37.73 лв
C1EIP C1-Est.Inh. protein 21.81 лв
C1K C1q-complement 21.81 лв
C1QBI C1q-binding 23.28 лв
C2K C2-complement 21.81 лв
C3DK C3d-complement 19.11 лв
C3K C3-complement 19.11 лв
C3KP C3-complement 19.11 лв
C3N C3 nephritis factor 38.96 лв
C4K C4-complement 18.38 лв
C4KP C4-complement 18.38 лв
CANAE Cand. alb. IgA-ab 24.01 лв
CANGE Cand. alb. IgG-ab 24.01 лв
CANME Cand. alb. IgM-ab 24.01 лв
CCP Cyclic citrulinated peptide CCP 23.28 лв
CLDI Clostr. Difficile antigen 29.16 лв
DCC3D monovalent C3D 35.28 лв
DCG monovalent IgG 35.28 лв
DDNSE ds-DNA-ab (EIA) 25.48 лв
DDNSI ds-DNA-ab (IFT) 25.48 лв
DDNSR ds-DNA-ab (RIA) 25.48 лв
DES1 Desmoglein 1-ab (Pemphigus foliaceus) 23.28 лв
DES3 Desmoglein 3-ab (Pemphigus vulgaris) 23.28 лв
EBMA Epidermal basal membrane abs 23.28 лв
ECP Eosinoph.Cation.Protein 52.92 лв
EHRGI Ehrlichia IgG-ab 27.20 лв
EHRMI Ehrlichia-IgM-ab 27.20 лв
EMAA Endomysial-IgA-ab 23.28 лв
EMAG Endomysial-IgG-ab 23.28 лв
EZA Endothelial cell abs 23.28 лв
FSMGE Tick-born encephal.-IgG-ab 27.20 лв
FSMME Tick-born encephal.-IgM-ab 27.20 лв
GAD Glutamat – decarbox.-ab (GAD) 30.63 лв
GBME Glom. basalm. ab 23.28 лв
GBMI Glom. basalm. ab 23.28 лв
GD1B Disialo-gangliosid-ab (GD1b) 23.28 лв
GD1BM Disialo-gangliosid-ab (GD1b) 23.28 лв
GLAST Anti-Gliaden sIgA 36.02 лв
GLIGE Gliadin-IgG-ab 23.28 лв
GM1GE Gang.-Myel.1-IgG 23.28 лв
GM1ME Gang.-Myel.1-IgM 23.28 лв
GM2G Monosialo-gangliosid-IgG-ab (GM2) 23.28 лв
GM2M Monosialo-gangliosid-IgM-ab (GM2) 23.28 лв
GM3G Monosialo-gangliosid-IgG-ab (GM3) 23.28 лв
GM3M Monosialo-gangliosid-IgM-ab (GM3) 23.28 лв
GOK Neisseria gonorrh.-ab 19.60 лв
GP210E GP210-IgG-abs 23.28 лв
GQ1BG Quadrosialogangliosid-IgG-ab 23.28 лв
GQ1BM Quadrosialogangliosid-IgM-ab 23.28 лв
GTGLAE Tissue Transglutaminase TTG-IgA-Ab 23.28 лв
GTGLGE Tissue Transglutaminase TTG-IgG-Ab 23.28 лв
HB27M HLA B*27, single antigen 31.85 лв
HBHPST Hb+Hb-Haptoglobin-complex (immunologic) 17.89 лв
HLAM HLA A allels, group typing 62.62 лв
HLBM HLA B allels, group typing 62.62 лв
HLDQM HLA DQ allels, group typing 75.17 лв
HLDRM HLA DR allels, group typing 75.17 лв
IA2 Thyrosin phosphatase IA2-ICA512-ab 23.28 лв
ICA Islet-cell-ab 36.75 лв
IFA Intrinsic factor-ab 23.28 лв
IGA Immunoglobulin A 9.00 лв
IGA2 IgA-2 57.33 лв
IGAA IgA-ab 23.28 лв
IGAL Immunoglobulin A (CSF) 20.83 лв
IGAST Secr. IgA in stool 23.28 лв
IGD Immunoglobulin D 28.42 лв
IGE Immunoglobulin E 11.27 лв
IGG Immunoglobulin G 9.00 лв
IGG1 Immunoglobulin G-1 57.33 лв
IGG2 Immunoglobulin G-2 57.33 лв
IGG3 Immunoglobulin G-3 57.33 лв
IGG4 Immunoglobulin G-4 57.33 лв
IGGL Immunoglobulin G (CSF) 20.83 лв
IGGU Immunoglobulin G (urine) 13.48 лв
IGM Immunoglobulin M 9.00 лв
IGML Immunoglobulin M (CSF) 20.83 лв
IL1B Interleukin 1-beta 61.01 лв
IL2LR Interleukin 2-receptor (soluble) 61.01 лв
IMFIX Immunefixation 45.57 лв
IMFIXU Immunefixation (urine) 45.57 лв
IMKRY Immunelpho – cryo 45.57 лв
INDOM Indometacin 42.39 лв
JO1 Jo-1/Histidyl-tRNA-Synthet. 23.28 лв
LAFE Lactoferrin-ab 23.28 лв
LAMOT Lamotrigin 42.39 лв
LC1 LC1 (liver cytosolic antigen) 23.28 лв
LCAK Lept. Canicola-ab 28.42 лв
LE1I Leg. pneumophila-ab (pool 1) 23.77 лв
LE2I Leg. pneumophila-ab (pool 2-8) 23.77 лв
LEII Leishm. ab 46.31 лв
LKM Liver-Kidney-Micros. ab (LKM/LKM1) 30.14 лв
LKM1E Liver-Kidney-Micros.-ab (1) 23.28 лв
LKS Lambda-light-chains 30.63 лв
LKU Lambda-light-chains (urine) 30.63 лв
LMA liver membrane antib. 23.28 лв
LUEGW T. pallidum-IgG 47.04 лв
LUEMW T. pallidum-IgM 47.04 лв
MI2 Mi 2-ab 23.28 лв
MISAE Mistletoe lectin IgA 61.01 лв
MISEE Mistletoe lectin IgE 61.01 лв
MISGE Mistletoe lectin IgG 61.01 лв
MISME Mistletoe lectin IgM 61.01 лв
MPO Myeloperoxidase-ab 23.28 лв
MUMGE Epidemic parotitis IgG-ab 29.40 лв
MUMME Epidemic parotitis IgM-ab 29.40 лв
MYOA Myosin-ab 23.28 лв
NATGE NAT (nutrition IgG-ab screen) 416.50 лв
NEME Nematodes IgG-ab 27.20 лв
NEMI Nematodes abs (IgG/IgM) 27.20 лв
P19GE Parvovirus-P19-IgG 42.39 лв
P19GW Parvovirus-B19-IgM 47.04 лв
P19ME Parvovirus-P19-IgM 42.39 лв
P19MW Parvovirus-P19-IgM-westernblot 47.04 лв
P53A p53-autoantibodies 38.96 лв
PARIA Parietal cells-ab 23.28 лв
PM PM1/PM-Scl abs 23.28 лв
PMSCL PM/Scl abs 23.28 лв
PNGE Pneumococcus IgG-ab 27.20 лв
PROT3 Proteinase-3-ab 23.28 лв
PUUGE Puumalavirus-IgG-ab 27.20 лв
PUUGW Puumalavirus-IgG immunoblot 47.04 лв
PUUME Puumalavirus-IgM-ab 27.20 лв
PUUMW Puumalavirus-IgM immunoblot 47.04 лв
RAST EAST / RAST single allergen 17.40 лв
RASTM EAST / RAST mixed allergens 17.40 лв
RI Ri-ab / ANNA type II 23.28 лв
RISPE Risperidon 51.21 лв
ROTGE Rubella IgG-ab 24.75 лв
ROTGW Rubella IgG-westernblot 47.04 лв
ROTME Rubella IgM-ab 24.75 лв
RTYRA Muscle thyrosin-kinase ab 23.28 лв
SALBU Salbutamol 127.16 лв
SCEAI Sacch. cervisiae IgA-ab 27.20 лв
SCEGI Sacch. cervisiae IgG-ab 27.20 лв
SCEMI Sacch. cervisiae IgM-ab 27.20 лв
SCL70 Scl-70 / Topoisomerase I-Ab 23.28 лв
SDNSE ss-DNA-ab 23.28 лв
SEROG Serotonin IgG-ab 23.28 лв
SEROM Serotonin IgM-ab 23.28 лв
SKMA A.striated muscle-Ab 22.30 лв
SLA Sol. liver ag (SLA)=liver-pancreas a 23.28 лв
SMAH Schist. mansoni-Abs. 27.20 лв
SP100E Sp100 IgG-ab 23.28 лв
SPAK AAB to spermatic fluid 41.90 лв
SPEIAZ Salivari gland acini-ab 23.28 лв
SPEIBA Salivari gland ductus epithelium-ab 23.28 лв
SSB La/SS-B 23.28 лв
STAK Prickle cell desmosomal abs 23.28 лв
TBQF Quantiferon-TB Gold 93.49 лв
THEL4 T-helper-cell CD4 21.81 лв
TITIN Titin ab (MGT-30) 23.28 лв
TPHAL TPHA (CSF) 11.27 лв
TRIE Trichinella ab 27.20 лв
TULGI Francisella tularensis-IgG-ab 27.20 лв
TULMI Francisella tularensis-IgM-ab 27.20 лв
TYROS Thyrosinase ab 23.28 лв
YO Yo-ab 23.28 лв
МИКРОБИОЛОГИЯ
код наименование цена
02.07 Васерман (RPR) – Сифилис 6.00 лв
02.09 Антистрептолизинов титър (AST) 6.00 лв
02.10 RF (Ревматоиден фактор) 6.00 лв
02.11 Anti EBV VCA IgM (Paul – Bunnel, Инфекциозна мононуклеоза) 19.00 лв
02.12 Фекална маса и ректален секрет 13.00 лв
02.13 Изследване на урина за урокултура 8.00 лв
02.14 Материал от генитална система 13.00 лв
02.15 Ранев материал и гной 13.00 лв
02.16 Гърлени и назофарингеални секрети 10.00 лв
02.17 Храчка 13.00 лв
02.19 Антибиограма с 10 антибиотични диска 7.00 лв
02.20 Chlamydia (сух тест) 15.00 лв
22.29 M. hominis и Ureaplasma spp. /уретрален и цервиковагинален секрет/ 30.00 лв
22.20 Директна микроскопия 3.00 лв
54.14 Anti Chlamydia trachomatis Ig A 16.50 лв
54.11 Anti Chlamydia trachomatis Ig G 16.50 лв
54.12 Anti Chlamydia trachomatis Ig M 16.50 лв
54.13 Anti Chlamydia pneumoniae Ig M 16.50 лв
54.15 Anti Borrelia Ig M (Лаймска болест) 20.50 лв
54.16 Anti Borrelia Ig G (Лаймска болест) 20.50 лв
54.17 Anti Helicobacter pylori Ig G 16.50 лв
54.19 Anti Treponema pallidum Ig total (TPHA) 10.00 лв
54.21 Anti Treponema pallidum имуноблот 45.00 лв
81.00 Квантиферонов тест – Mycobacterium tuberculosis TB Gold QuantiFERON 89.00 лв
90.11 Chlamydia trachomatis PCR (уретрален, цервикален секрет; урина) 22.00 лв
90.13 Mycobactrium tuberculosis PCR (храчка) 27.50 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
ASTA Antistaphylosin 20.58 лв
APCWW APC-resistance 38.22 лв
ASAGE Aspergillus antigen 28.67 лв
ASK Antistreptokinase 28.42 лв
ASLP Antistreptolysin O 12.25 лв
BAHGI Bartonella henselae IgG-ab 27.20 лв
BAHMI Bartonella henselae IgM-ab 27.20 лв
BAQGI Bartonella quintana IgG-ab 27.20 лв
BAQMI Bartonella quintana IgM-ab 27.20 лв
BORAE Bordetella pertussis-IgA-ab 25.97 лв
BORGE B. pertussis-IgG-ab (коклюш) 25.97 лв
BORME B. pertussis-IgM-ab (коклюш) 25.97 лв
BPTAW B.pertussis toxin, IgA-ab 47.04 лв
BPTGW B.pertussis toxin, IgG-ab 47.04 лв
BRUGE Brucella IgG-ab 19.11 лв
BRUK Brucella abs 19.11 лв
BRUME Brucella IgM-ab 19.11 лв
CFEK Campylobacter fetus ab 18.87 лв
CHLK Chlamydia psittaci-ab 24.75 лв
CHPAE C. pneumoniae IgA-ab 24.75 лв
CHPGE C. pneumoniae IgG-ab 24.75 лв
CHSPGE Chlamydia heat shock protein 24,75 лв
CJEK Campylobacter jejunii-ab 18.87 лв
CLDI Clostridium difficile antigen 29.16 лв
CO1GE Coxiella-burneti-P1 IgG ab (Q-fever) 33.81 лв
CO1ME Coxiella-burneti-P1 IgM ab (Q-fever) 33.81 лв
CO2GE Coxiella-burneti-P2 IgG ab (Q-fever) 33.81 лв
CO2ME Coxiella-burneti-P2 IgM ab (Q-fever) 33.81 лв
COXK Coxiella-burneti-ab (Q-fever) 33.81 лв
CTAGE Chlamydia trachomatis antigen 23.77 лв
DIPE Diphtherie toxoid ab (дифтерия) 27.20 лв
DORN Antistreptodornase B /DNAse-B/ 28.67 лв
EHRGI Ehrlichia IgG-ab 27.20 лв
EHRMI Ehrlichia-IgM-ab 27.20 лв
GOK Neisseria gonorrhoeae-ab 19.60 лв
HELAE Helicobacter pylori IgA-ab 27.20 лв
HELAGE Helicoacter pylori Ab 57.58 лв
HELAT Helicobacter C13 breath test/не се предлага в момента!/
HELAW Helicobacter pylori IgA-ab 47.04 лв
HELGE Helicobacter pylori IgG-ab 27.20 лв
HELGW Helicobacter pylori IgG-ab 47.04 лв
HIBGE H. influenzae type B IgG-ab 27.20 лв
LE1I L. pneumophila-ab (pool 1) 23.77 лв
LE2I L. pneumophila-ab (pool 2-8) 23.77 лв
LGTK L. grippotyphosa-ab 28.42 лв
LIHK L. icterohaemorrhagiae -ab 28.42 лв
LISK Listeria-ab 12.01 лв
LPOK L. pomona-ab 28.42 лв
LSEK L. sejroe-ab 28.42 лв
LUEGW T. pallidum-IgG 47.04 лв
LUEMW T. pallidum-IgM 47.04 лв
LYMGE Borrelia IgG-ab (pKo+VlsE) 17.40 лв
LYMGW B. burgdorferi IgG (antigen + VlsE) 49.74 лв
LYMME Borrelia IgM-ab (pKo) 17.40 лв
LYMMW B.burgdorferi IgM-ab 49.74 лв
MENGE N.meningitidis IgG-ab 27.20 лв
MHOPCR Mycoplasma hominis-DNA 61.37 лв
MYCAE M. pneumoniae IgA-ab 17.15 лв
MYCGE M. pneumoniae IgG-ab 17.15 лв
MYCK Mycoplasma abs 17.15 лв
MYCME M. pneumoniae IgM-ab 17.15 лв
MYCPCR M. pneumoniae-DNA 61,37 лв
PNGE Pneumococcus IgG-ab 27.20 лв
RCOGI Rickettsia conori IgG-ab 27.20 лв
RCOMI Rickettsia conori IgM-ab 27.20 лв
RTYGI Rickettsia-IgG-ab 27.20 лв
RTYMI Rickettsia IgM-ab 27.20 лв
SAENH S. enteritidis H-ab 27.20 лв
SAPBO S. paratyphi B/O-ab 13.23 лв
SATMH S. typhimurium H-ab 27.20 лв
SATYO Salmonella Typhi O 13.23 лв
SHFL Shigella flexneri 27.20 лв
SMAI S.mansoni-AB 27.20 лв
SMZEE S.mansoni cerk.-AB 27.20 лв
TBC TBC cultural test 85.51 лв
TETE Tetanus antitoxin (тетанус) 22.30 лв
TPHAL TPHA (CSF) 11.27 лв
TULGI Francisella tularensis-IgG-ab 27.20 лв
TULMI Francisella tularensis-IgM-ab 27.20 лв
UURPCR Ureaplasma urealyticum-DNA 61.37 лв
YE3K Yersinia enterocolitica -Typ-3 14.95 лв
YE9K Yersinia enterocolitica -Typ-9 14.95 лв
YEPK Y. pseudotuberculosis -ab 14.95 лв
YERAW Yersinia IgA westernblot 49.25 лв
YERGW Yersinia IgG westernblot 49.25 лв

Молекулярно-генетични изследвания при бактериални инфекции

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
BPEPCR B. pertussis DNA 61.37 лв
BPAPCR Bordetella parapertussis DNA 61.37 лв
CHPPCR Chlamydia pneumoniae DNA 61.37 лв
CHTPCR C. trachomatis DNA 61.37 лв
LEGPCR Legionella-DNA 61.37 лв
LEGPCU Legionella-DNA (urine) 61.37 лв
LYMPCP Borrelia burgdorferi-DNA 61.37 лв
LYMPCU Borrelia burgdorferi-DNA 74.48 лв
TBPCR TBC PCR 68.60 лв
ВИРУСОЛОГИЯ
код наименование цена
05.01 Anti HIV ½ (СПИН) 10.00 лв
05.02 Anti Rubella Ig M 16.50 лв
53.61 Anti Rubella Ig G (рубеола) 16.50 лв
05.03 Anti Morbillivirus IgM 16.50 лв
05.04 Anti HAV Ig M (хепатит А) 13.50 лв
05.05 HBs Ag (хепатит B) 11.00 лв
05.06 Anti HCV (хепатит C) 22.00 лв
05.07 Anti HBc Ig M 13.50 лв
53.51 Anti HBs Ig /total/ 13.50 лв
53.52 Anti HBc Ig /total/ 13.50 лв
53.54 HBe Ag 13.50 лв
53.55 Anti HBe Ig /total/ 13.50 лв
53.60 Anti HAV /total/ (хепатит А – тотал) 13.50 лв
53.62 Anti CMV Ig M (цитомегаловирус) 16.50 лв
53.63 Anti CMV Ig G (цитомегаловирус) 16.50 лв
53.64 Anti EBV VCA Ig G (инфекциозна мононуклеоза) 19.00 лв
53.65 Anti EBV профил – имуноблот IgM или IgG (инфекциозна мононуклеоза) 30.00 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
ADE Adenovirus ag 21.32 лв
AHBSI HBs-ab (vacc. status) 13.48 лв
AHCW HCV-ab western blot 108.05 лв
AHD Hepatitis D-ab 65.42 лв
AHEGE Hepatitis-E-IgG-ab (EIA) 27,20 лв
AHEGW Hepatitis-E-IgG-ab western blot 47.04 лв
AHEME Hepatitis-E-IgM-ab (EIA) 27,20 лв
AHG Hepatitis G-ab 27,20 лв
AVAE Adenovirus IgA-ab 25.48 лв
AVAGI Adenovirus antigen test 21.32 лв
AVGE Adenovirus IgG-ab 25.48 лв
AVK Adenovirus ab 25.48 лв
AVME Adenovirus IgM-ab 25.48 лв
BOAGE Bornavirus ag 74.48 лв
CAVGE CMV Avidity 24.01 лв
CMVK Cytomegalie-ab 24,01 лв
COGE Coxsackie IgG-ab 19.36 лв
COME Coxsackie IgM-ab 19.36 лв
DENGE Dengue-fever-IgG-ab 27,20 лв
DENME Dengue-fever-IgM-ab 27,20 лв
EAE EBV-early-antigen-IgG-ab 20.83 лв
EBNAE EBV-EBNA-1-IgG-ab 20.58 лв
EBVGE EBV-VCA-IgG-ab 22.30 лв
EBVGW EBV IgG-blot 47.04 лв
EBVME EBV-VCA-IgM-ab 24.01 лв
EVPK Echo-virus-pool-ab (Typе 4,6,9,14,24,30) 20.09 лв
FSMGE Tick-born encephalitis-IgG-ab 27.20 лв
FSMME Tick-born encephalitis-IgM-ab 27.20 лв
H1N1AE Influenza A/H1N1 IgA ab 18.62 лв
H1N1GE Influenza A/H1N1 IgG ab 18.62 лв
HAAGE Hantavirus-IgG-ab 27.20 лв
HAAGW Hantavirus IgG-immunoblot 47.04 лв
HAAME Hantavirus-IgM-ab 27.20 лв
HAAMW Hantavirus IgM-immunoblot 47.04 лв
HBSAGB HBs ag (conf.test) 32.34 лв
HH6GI Human herpes virus 6 IgG-ab IFT 27.20 лв
HH6MI Human herpes virus 6 IgM-ab IFT 27.20 лв
HIVW HIV 1/2-westernblot 131.32 лв
HPVTYP HPV subtyping 147.00 лв
HS2GE HSV II IgG-ab 27.20 лв
HSVGE HSV-I/II-IgG-Ab 32.70 лв
HSVK Herpes simplex virus I/II-ab 27.20 лв
HSVME HSV-I/II-IgM-Ab 32.70 лв
INAAI Influenza A-IgA-ab 18.62 лв
INAGI Influenza A-IgG-ab 18.62 лв
INBAI Influenza B-IgA-ab 18.62 лв
INBGI Influenza B-IgG-ab 18.62 лв
INFAK Influenza A-ab 18.62 лв
INFBK Influenza-B 18.62 лв
JAPBI Japan B-virus abs 27.20 лв
LCMK Lymphochorio-meningitis virus ab (LCM) 27.20 лв
MASGE Measles-IgG-ab (морбили) 27.20 лв
MASK Measles-ab (морбили) 27.20 лв
MASME Measles-IgM-ab (морбили) 27.20 лв
MUMGE Epidemic parotitis IgG-ab (паротит) 29.40 лв
MUMK Epidemic parotitis-screening (паротит) 29.40 лв
MUMME Epidemic parotitis IgM-ab (паротит) 29.40 лв
P19GE Parvovirus-P19-IgG 42.39 лв
P19GW Parvovirus-B19-IgM 47.04 лв
P19ME Parvovirus-P19-IgM 42.39 лв
P19MW Parvovirus-P19-IgM-westernblot 47.04 лв
PI1K Parainfluenza 1-ab 25.24 лв
PI2K Parainfluenza-2-ab 25.24 лв
PI3K Parainfluenza-3-ab 25.24 лв
PO1N Poliovirus -1-ab 34,79 лв
PO2N Poliovirus -2-ab 34,79 лв
PO3N Poliovirus -3-ab 34,79 лв
PUUGE Puumalavirus-IgG-ab 27.20 лв
PUUGW Puumalavirus-IgG immunoblot 47.04 лв
PUUME Puumalavirus-IgM-ab 27.20 лв
PUUMW Puumalavirus-IgM immunoblot 47.04 лв
RAVGE Rubella-IgG-avidity 24.75 лв
ROT Rubella-HIT 14.70 лв
ROTA Rotavirus ag 18.13 лв
ROTGW Rubella IgG-westernblot 47.04 лв
ROVK Rotavirus-ab 27.20 лв
RSAGI RSV antigen 45.33 лв
RSVK RSV ab 19.60 лв
TOLN Rabies-ab 34.79 лв
VZVAE V. zoster IgA 38.80 лв
VZVGE V. zoster IgG 33.30 лв
VZVK V. zoster screen 27.69 лв
VZVME V. zoster IgM 38.80 лв

Молекулярно-генетични изследвания при вирусни инфекции

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
CMVQ CMV virus-DNA (PCR) 65.37 лв
CMVPCR CMV-DNA (qual.) 61.37 лв
CMVPCU Cytomegalie-DNA (urine) 61,37 лв
ENTPCR Enterovirus-RNA 98.98 лв
H1N1PC Influenza A/Calif/4/09 porcine flu 56.60 лв
HBGEN HBV genotyping 181.30 лв
HBMUT HBV-Precore mutations 199.94 лв
HBMUT Hepatitis B-Precore mutation test 181.30 лв
HBQ HBV-DNA, quant. virus-load 171.26 лв
HBRES HBV-resistance (Lamivudin) 199.94 лв
HCQ HCV-RNA, quant. virus-load 171.26 лв
HCSUB HCV Genotype (subtyping) 159.25 лв
HDPCR Hepatitis D-virus-RNA 61.37 лв
HH6PCR HHV PCR 61.37 лв
HIV1Q HIV 1-RNA quant. 195.76 лв
HPVTYP HPV subtyping 147.00 лв
HS1PCL HSV-1 DNA 61.37 лв
HS1PCR HSV-1 DNA 61.37 лв
HS2PCL HSV 2-DNA 61.37 лв
HS2PCR HSV 2-DNA 61.37 лв
INAPCR Influenza A-ab RNA 50.23 лв
INBPCR Influenza B-ab RNA 50.23 лв
NOVPCR Norwal virus-DNA 98.98 лв
ROTPCR Rubella RNA PCR/nPCR (gene E1) 74.48 лв
RSAGI RSV antigen 45.33 лв
VZVPCL V. zoster DNA 61.37 лв
VZVPCR V. zoster DNA 61.37 лв
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
код наименование цена
04.01 Морфологично изследване на паразити 5.00 лв
04.02 Серологично изслeдване за трихинелоза 15.00 лв
55.13 Анти Toxoplasma Ig M 13.50 лв
04.03 Анти Toxoplasma Ig G 13.50 лв
04.04 Анти Echinococcus granulosus Ig G 16.50 лв
04.20 Микроскопско изследване за малария 8.00 лв

Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
AMOH Entamoeba-ab (IHAT) 36.02 лв
CYSE Cysticercosis IgG-ab (Taenia solium) 45.08 лв
CYSW Cysticercosis-ab western blot 47.04 лв
ENHI Entamoeba hist. Ag 22.05 лв
FILE Filariasis-Ab 27.20 лв
GILA Gardia lamblia ag 22.05 лв
KRY Cryptosporidia ag 22.05 лв
LAMGI Lamblia intestinalis-IgG-ab 27.20 лв
LEIE Leishm. ssp. ab 46.31 лв
MALGI Malaria IgG ab 37.73 лв
TAVGE Toxoplasma IgG-ab avidity test 63.46 лв
TOXAIS Toxoplasma IgA-ISAGA 20.34 лв
TOXGW Toxoplasma IgG-westernblot 47.04 лв
TOXMIS Toxoplasma IgM-ISAGA 25.97 лв
TOXPCR Toxoplasma-gondii-DNA 50.22 лв
ЦИТОЛОГИЯ
код наименование цена
07.01 Цитонамазка на храчка 9.00 лв
07.02 Цитонамазка от седимент на урина 9.00 лв
07.03 Цитонамазка от секрети (млечна жлеза, фистула, рана) 9.00 лв
07.04 Цитологичен препарат от отделителна система 9.00 лв
07.05 Цитологичен препарат от бронхиален лаваж 9.00 лв
07.06 Цитологичен препарат излив 9.00 лв
07.07 Цитологичен препарат ставна течност 9.00 лв
07.08 Цитонамазка цереброспинална течност 9.00 лв
07.09 Цитонамазка от женски полови органи 7.00 лв
07.15 Биологичен материал от екскрети и секрети 9.00 лв
07.16 Ревизия на хистологични и цитологични препарати 25.00 лв
07.17 Биологичен материал от тъкани 17.00 лв
ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ВЪВ ФРГЕРМАНИЯ

/*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/

код наименование цена
ARIPI Aripiprazole 127.16 лв
ARSUA Arylsulfatase A 37.73 лв
BPARA Parasites in blood 20.58 лв
CAKPQ CA channel abs (PQ-type) 102.41 лв
CH50 CH-50/CH50 21.81 лв
CHSPGE Chl. heat shock protein 24.75 лв
CYCLO Cyclosporine A 127.16 лв
DOCOS docosane acid (C 22) 127.16 лв
DPHE Diphenhydramine 43.37 лв
DULOX Duloxetin 127.16 лв
EGLU Ethylglucuronid 127.16 лв
EGLUC Ethylglucuronid 127.16 лв
ESCIT Escitalopram 42.39 лв
FELBA Felbamat 42.39 лв
HCLOQ Hydroxychloroquin 42.39 лв
HCTHI Hydrochlorothiazid 42.39 лв
HISTA Histamine 61.01 лв
HPRO Hydroxyprolin 53.90 лв
ICTP Carboxyterminales Telo Peptid (ICTP) 46.31 лв
KERAT Keratin ab 23.28 лв
KOPROU Coproporphyrine 72.52 лв
KUAK Ku-ab 23.28 лв
LEBAP Liver AP 52.43 лв
LEFLU Leflunomid 42.39 лв
LING Lindane (alpha-Hexachlorcyclohexane) 127.16 лв
MIANS Mianserin 42.39 лв
MPHEN Methylphenidat 127.16 лв
OXCAO Oxcarbazepin-10-OH metabolite 42.39 лв
PCB Polychlorated Biphenyls (PCB) 127.16 лв
PDST Palladium (stool) 23.77 лв
PEROX Total oxidative capacity 81.39 лв
PREGS Pregnenolon sulfate 127.16 лв
QUETI Quetiapin 42.39 лв
REBOX Reboxetin 127.16 лв
RNP RNP/Sm 23.28 лв
SM Sm (B’B/D) 23.28 лв
SMZEE S.mansoni cerk.-AB 27.20 лв
SNST Tin (stool) 127.16 лв
SRP SRP-(Sig.recog. particle)-b 23.28 лв
SSA Ro/SS-A (52/60 kD) 23.28 лв
STAIR Stone analysis 49.74 лв
TAC Total antioxidative capacity 81.39 лв
TIAGA Tiagabin 127.16 лв
TIAPR Tiaprid 42.39 лв
TILID Tilidin (as Nortilidin) 127.16 лв
TIZAN Tizanidin 127.16 лв
TPHA TPHA/TPPA 11.27 лв
TRYPTA Tryptase 38.96 лв
TYRO Tyrosin 53.90 лв
МАНИПУЛАЦИИ
код наименование цена
00.00 Вземане на биологичен материал 2.50 лв
00.01 Периферна манипулация (КЗП, Глюкоза, ПКК) 1.00 лв
00.02 Урина; Окултни; Екарисаж 1.00 лв
00.04 Вземане на биологичен материал с транспортна среда 1.00 лв

Видове изследвания

Виж повече

Цени на изследвания

Виж повече