Клинична лаборатория тестове

Хематология
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Левкоцитен брой
WBC
ЕДТА плазма 3.5 ÷ 10.5 х109/L кондуктометрия
Еритроцитен брой
RBC
ЕДТА плазма мъже : 4.6÷ 6.2
жени: 4.2 ÷ 5.4
x1012/L кондуктометрия
Хемоглобин,
Hb
ЕДТА плазма мъже : 140 ÷180
жени : 120 ÷160
g/L модифициран хемиглобин-
цианиден метод
Хематокрит,
Hct
ЕДТА плазма мъже : 0.40 ÷0.54
жени: 0.37 ÷ 0.47
L/L апаратно изчислен показател
Среден обем на еритроцита
MCV
ЕДТА плазма 82 ÷98 fl апаратно изчислен
показател
Средно хемоглобиново съдържание в еритроцита
MCH
ЕДТА плазма 28÷ 33 pg апаратно изчислен показател
Средна хемоглобинова концентрация в еритроцитите
MCHC
ЕДТА плазма 330÷350 g/L апаратно изчислен показател
Тромбоцитен брой
Plt
ЕДТА плазма 140÷440 х109/L кондуктометрия
СУЕ цитратна плазма мъже: до 12
жени : до 20
mm/h седиментация
Диференциално броене на
левкоцити
ДКК 5-DIF
ЕДТА плазма неутрофили : 51÷67
еозинофили: 0÷6
базофили: 0÷2
моноцити: 1÷14
лимфоцити: 22÷45
% кондуктометрия комбинирана с флуоресцентна флоуцитометрия
Диференциално броене на левкоцити-визуалнамикроскопска оценка ЕДТА плазма Stпръчкоядрени неутрофили : 3÷6
Sg-сегментоядрени неутрофили : 51÷67
еозинофили: 0÷6
базофили: 0÷2
моноцити: 1÷14
лимфоцити: 22÷45
% директна микроскопия
Морфология на еритроцити,
RBC-morphology
ЕДТА плазма нормоцитоза, нормохромия   директна микроскопия
Ретикулоцитен брой
Ret
ЕДТА плазма 5 ÷15
24÷84

x109/L
кондуктометрия комбинирана с флуоресцентна флоуцитометрия
Хемостаза
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Време на кървене
(изследва се in vivo)
Капилярна кръв от спонтанно кървене при убождане на безименния пръст на лява ръка 2 ÷ 5 min метод на Duke
Протромбиново време,
PT
цитратна плазма 13,5 ÷ 17,9
70 ÷ 120
0,9 ÷ 1,3
Терапевтична област:
20 ÷ 40
2,4 ÷ 4,0
sec
%
INR
%
INR
хронометрия
Фибриноген,
Fibrinogen
цитратна плазма 2.0 ÷ 4.0 g/L хронометрия
Активирано парциално тромбопластиново време,
APTT
цитратна плазма 26 ÷ 36 sec хронометрия
Клинична химия
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерниединици Метод
Глюкоза
Glucose
серум, плазма възрастни : 4,1 ÷ 5,9
деца : 3,3÷ 5,6
mmol/L ензимен UV
Кръвнозахарен профил
КЗП
серум, плазма   mmol/L ензимен UV
Орален глюкозо- толерантен тест
ОГТТ
серум, плазма на гладно:
нормално: 4,1 ÷ 5,9
гранично : 5,6 ÷ 7,8
патологично: над 7,8
1-ви час:
нормално : до 8,9 гранично : до 10,9
патологично: над 11,0
2-ри час
нормално : до 7,7 гранично : 7,8÷11,1
патологично: над 11,1
mmol/L ензимен UV
Креатинин
Creatinin
серум, плазма мъже :
до 50 год. : 74 ÷ 110
над 50 год. : 72 ÷ 127
жени : 58 ÷ 96
деца : 27 ÷ 62
μmol/L Jaffe-кинетичен
Урея
Urea
серум, плазма 2,8 ÷ 7,2 mmol/L ензимен UV
Общ билирубин Billirubin total серум 5,0 ÷ 21,0 μmol/L фотометричен колориметричен
Директен
билирубин
Billirubin direct
серум до 3.4 μmol/L фотометричен колориметричен
Общ белтък
Total protein
серум, плазма възрастни : 66 ÷ 83
деца: 57 ÷ 80
g/L фотометричен колориметричен
Албумин
Albumin
серум, плазма 35 ÷ 52 g/L фотометричен колориметричен
Общ холестерол
Cholesterol total
серум, плазма < 5,0 mmol/L ензимен колориметричен
HDL- Холестерол, HDL-Chol серум, плазма

мъже : > 1,0

жени : > 1,2

mmol/L ензимен колориметричен
LDL- Холестерол,
LDL-Chol
серум, плазма < 3,0 mmol/L ензимен колориметричен
Триглицериди
Triglyceride
серум, плазма < 1,7 mmol/L ензимен колориметричен
Пикочна киселина
Uric acid
серум, плазма мъже: 208 ÷ 428
жени : 155 ÷ 357
μmol/L ензимен колориметричен
АсАТ,
ASAT
серум, плазма мъже до 35
жени : до 31
деца : 15 ÷ 60
IU/L IFCC
UV кинетичен
АлАТ,
ALAT
серум, плазма мъже: до 45
жени: до 34
деца : 15 ÷ 60
IU/L IFCC
UV кинетичен
Креатинкиназа
CK
серум мъже: до 170
жени : до 145
IU/L IFCC
UV кинетичен
Креатинкиназа-MB
CK-MB
серум до 24 IU/L IFCC
UV кинетичен
ГГТ
γGT
серум, плазма мъже : до 55
жени : до 38
IU/L IFCC колориметричен тест
Алкална фосфатаза
AP
серум 30 ÷ 120 IU/L IFCC
UV кинетичен
Алфа амилаза
α – Amylase
серум 28 ÷ 100 IU/L кинетиченколориметричен тест
Лактат дехидрогеназа
LDH
серум мъже : до 247
жени : до 248
IU/L UV кинетичен
HBDH
работи се в Германия
серум отразени в резултата на пациента IU/L UV кинетичен
Холинестераза
CHE
серум мъже: 4,62 ÷ 11,5
жени : 3,93 ÷ 10,8
kU/L UV кинетичен
Липаза
Lipase
серум 21 ÷ 67 IU/L кинетиченколориметричен
Желязо
Iron (Fe)
серум мъже : 12,5 ÷3 2,2
жени : 10,7 ÷ 32,2
деца : 9,0 ÷ 21,5
μmol/L фотометричен колориметричен
Общ ЖСК
TIBC
серум 38,5 ÷ 85,9 μmol/L фотометричен колориметричен
Общ калций
Calcium (Ca)
серум 2,20 ÷ 2,65 mmol/L фотометричен колориметричен
Йонизиран калций
Ionized (Ca++)
серум 1.12 ÷ 1.27 mmol/L ISE, индиректен
Неорганичен фосфор
Inorganic phosphorus
серум възрастни : 0,81 ÷ 1,45
деца : 1,29 ÷ 2,26
mmol/L UV фотометричен
Натрий
Natrium (Na)
серум 136 ÷ 146 mmol/L ISE, индиректен
Калий
Potassium (K)
серум 3,5 ÷ 5,1 mmol/L ISE, индиректен
Хлориди
Chloride (Cl)
серум 98 ÷ 106 mmol/L ISE, индиректен
Магнезий Мagnesium (Mg) серум мъже :0,73 ÷ 1,06
жени : 0,77 ÷ 1,03
mmol/L фотометричен колориметричен
Специфични белтъци
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерниединици Метод
Общи IgE
Total IgE
серум възрастни и деца над 9 год: < 87.0
деца:
от 0 до 1 год. < 29.0
от 1 до 2 год. < 49.0
от 2 до 3 год. < 45.0
от 3 до 9 год < 52.0
IU/ml имунотурби
диметрия
IgA серум 0.9 ÷ 4.5 g/L имунотурби
диметрия
IgG серум 8.0 ÷18.0 g/L имунотурби
диметрия
IgM серум 0.6 ÷ 2.8 g/L имунотурби
диметрия
Еозинофилен катионен протеин
ECP
серум 0 ÷ 24.00 ng/ml CLIA
CRP – полуколичествен серум < 6 IU/ml имунотурби
диметрия
CRP-високочувствителен
CRP-high sensitive
серум < 47.6 nmol/L имунотурби
диметрия
Гликиран хемоглобин
HbA1C
ЕДТА плазма 4.8 ÷ 5.9 % IFCC
имунотурби
диметрия
Ревматоиден фактор
RF
серум до 14 IU/ml имунотурби
диметрия
Антистрептолизинов титър
AST
серум възрастни: до 200
деца: до 150
IU/ml имунотурби
диметрия
Анти ССР серум, ЕДТА плазма > 17,0 отрицателен
17,0 положителен
U/ml ECLIA
Уринен анализ

Качествено изследване на урина

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Седимент урина 10 мл. 0-3 еритроцита,
0-5 левкоцита,
единични плоски епителни клетки,
0-2 хиалинни цилиндри
брой
на зрително поле
микроско-
пия
Изследванe на урина – 10 показатели:
отн.тегло/
specific gravity
pH
Белтък урина/Protein
Глюкоза/Glucose
Кетони/Ketones
Билирубин/Billirubin
Уробилиноген
/Urobillinogen
Кръв/Blood
Левкоцити/Leukocytes
Нитрити/Nitrites
урина 10 мл. 1.000 – 1.030
4.5-8.5
/-/отр
/-/отр
/-/отр
/-/отр
неувеличен
/-/отр
/-/отр
/-/отр
колори-метричен

Количествено изследване на урина

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Глюкоза
Glucose
24 ч урина до 0,83 mmol/24 h ензимен UV
Креатинин
Creatinin
24 ч урина мъже: 124 ÷ 230
жени : 97 ÷ 177
μmol/kg/24h кинетичен колориметричен
Урея
Urea
24 ч урина 230 ÷ 330 mmol/24h ензимен UV
Пикочна киселина
Uric acid
24 ч урина 1488 ÷ 4463 μmol/24 ензимен колориме
тричен
Количество белтък 24 ч урина 0,05 ÷ 0,8 g/24 h кинетичен колориметричен
Микроалбуминурия
Microalbumin
24 ч урина до 30 mg/24 h имунотурбидиметричен
Калций
Calcium (Ca)
24 ч урина 2,5 ÷ 4,4 mmol/24 h фотометри
чен колориметричен
Неорганичен фосфор
Inorganic phosphorus
24 ч урина 11 ÷ 32 mmol/24 h фотометричен
UV
Натрий
Natrium (Na)
24 ч урина 120 ÷ 220 mmol/24 h ISE, индиректен
Калий
Potassium (K)
24 ч урина 35 ÷ 90 mmol/24 h ISE, индиректен
Хлориди
Chloride (Cl)
24 ч урина 110 ÷ 225 mmol/24 h ISE, индиректен
Хормони

Тиреоидни хормони

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерниединици Метод
Тиреостимулиращ хормон,
TSH
серум, плазма 0.27 ÷ 4.20 mIU/L ECLIA
Свбоден Т4
Free T4
серум, плазма 12,0 ÷ 22,0 pmol/L ECLIA
Свободен Т3
Free T3
серум, плазма 3,1 ÷ 6,8 pmol/L ECLIA
Анти TG антитела (ТАТ)
Anti TG
серум, плазма до 115 IU/ml ECLIA
Анти TPO антитела (MАТ) Anti TPO серум, плазма до 34 IU/ml ECLIA
Тиреоглобулин
TG
серум, плазма 1,4 ÷ 78,0 ng/ml ECLIA
Тиреосвързващ глобулин
TBG
работи се в Германия
серум, плазма 13 ÷ 39 µg/L ECLIA
TSH рецепторни антитела,
TSH-Receptor Ab
TRAC
серум <1,75отрицателен
>1,75положителен
IU/ml ECLIA

Репродуктивни хормони

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Пролактин
Prolactin
серум, ЕДТА плазма мъже : 86 ÷ 324
жени : 102 ÷ 496
mIU/L ECLIA
Лутеинизиращ хормон
LH
серум, ЕДТА плазма мъже : 1.7 ÷ 8.6
жени :
фол. фаза: 2.4 ÷ 12.6
ов.фаза: 14.0 ÷ 95.6
лут. фаза: 1.0 ÷ 11.4
постменопауза:
7.7 ÷ 58.5
mIU/L ECLIA
Фоликулостиму-лиращхормон
FSH
серум, ЕДТА плазма мъже : 1.5 ÷ 12.4
жени :
фол. фаза: 3.5 ÷ 12.5
овул.фаза: 4.7÷ 21.5
лут. фаза: 1.7 ÷7.7
постменопауза:
25.8 ÷ 134.8
mIU/L ECLIA
Прогестерон
Progesteron
серум, ЕДТА плазма мъже : 0.2 ÷ 1.4
жени:
фол.фаза: 0.2 ÷ 1.5
овул.фаза: 0.8 ÷ 3.0
лут.фаза: 1.7 ÷ 27.0
постменопауза:
0.1 ÷ 0.8
ng/ml ECLIA
Естрадиол
E2
серум, ЕДТА плазма мъже: 7.63 ÷ 42.60
жени:
фол.фаза: 12.5 ÷166.0
ов.фаза: 85.8 ÷ 498.0
лут.фаза: 43.8 ÷ 211.0
постменопауза:
5.0 ÷54.7
бременност I трим. 215 ÷4300
момичета:6,0÷27,0
момчета: 5.0 ÷ 20.0
pg/ml ECLIA
Свободен естриол
Free estriol
серум, ЕДТА плазма по таблица nmol/L ECLIA
Дехидроепиан-дростендион сулфат
DHEA-S
серум, ЕДТА плазма по таблица µg/dl ECLIA
Инхибин В
Inhibin B
работи се в Германия
серум отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Анти-Мюлеров хормон
работи се в Германия
серум жени : 0,9 ÷ 1,7 ng/ml ECLIA
Тестостерон
Testosteron
серум, ЕДТА плазма мъже :
до 49 г. : 2,49 ÷ 8,36
над 50 г. : 1,93 ÷ 7,4
жени:
до 49 г. : 0,084÷0,481
над 50 г.: 0,029÷0,408
ng/ml ECLIA
Андростендион
Androsrtendion
серум, ЕДТА плазма мъже: 2,1 ÷ 10,8
жени : 1,0 ÷ 11,5
nmol/mL ECLIA
Секс хормон- свързващ глобулин
SHBG
серум, ЕДТА плазма мъже: 14.5 ÷ 48.4
жени:
1750 г. : 26.1÷ 110.0
постменопауза:
14.1 ÷ 68.9
nmol/l ЕCLIA

Хипофизни и надбъбречни хормони

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Адренокортико-тропен хормон
ACTH
ЕДТА плазма
7:00-10:00часа
в лед до анализа.
7.2 ÷ 63.3 pg/ml ECLIA
Соматотропенхормон
STH
серум, ЕДТА плазма мъже: до 1,0
жени : до 10,0
ng/ml ЕCLIA
Кортизол
Cortisol
серум 07:00÷09:00ч: 138÷690
16:00÷18:00 ч: 69÷345
nmol/l ECLIA

Панкреасни хормони и специфични белтъци

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Имуно-
реактивен
инсулин
IRI
серум
сутрин до 9:00 часа
на гладно
2 ÷ 29,1 µIU/ml ECLIA
Инсулинов
профил
серум µIU/ml ECLIA
C-пептид
C-peptide
серум,плазма
24 ч-урина
1,1 ÷ 4,4
17,2 ÷ 181
ng/ml
µg/24h
ЕCLIA
Костни маркери
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Остеокалцин
Osteocalcin
серум, ЕДТА плазма
до 8:00 часа на гладно
здрави жени :
пременопауза/над 20 г./
11 ÷ 43
постменопауза 15 ÷ 46
здрави мъже:
18-29 год: 24 ÷ 70
30-50 г. : 14 ÷ 42
51-70 г.: 14 ÷ 46
при лица с
остеопороза : 13 ÷ 48
ng/ml ECLIA
β-CrossLaps серум
(сутрин до 8:00 часа на гладно
жени:
пременопауза: до 0,57
менопауза: до 1,00
мъже: до 0,84
ng/ml ECLIA
Паратхормон
PTH
серум
ЕДТА плазма
11 ÷ 67
16 ÷ 87
pg/ml ECLIA
Калцитонин
Calcitonin
серум,
хепаринизирана плазма
мъже: до 8,4
жени: до 5,0
pg/ml ЕCLIA
Туморни маркери
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Карцино ембрионален антиген
CEA
серум, ЕДТА плазма при непушачи :
до 3,4
при пушачи: до 5,1
ng/ml ECLIA
CA-15-3 серум, ЕДТА плазма до 25 IU/ml ECLIA
CA-19-9 серум, ЕДТА плазма до 39 IU/ml ECLIA
CA-72-4 серум, ЕДТА плазма 5,6 ÷ 8,2 IU/ml ECLIA
CA-125 серум, ЕДТА плазма до 35 IU/ml ECLIA
Алфа-фетопротеин
AFP
серум, ЕДТА плазма до 5.8
при бременност:
по таблица
IU/ml ECLIA
Човешки хорионгонадо-тропин и ß фракция,
hHG + ß
серум, ЕДТА плазма мъже: до 2.0
жени: до 5,3
менопауза: до 8,3
при бременност:
по таблица
mIU/ml ECLIA
Общ простатно-специфичен антиген
total PSA
серум, ЕДТА плазма мъже:
под 40 г. : до 1.4
41 г 50 г : до 2.0
51 г.60 г.: до 3.1
61 г70 г.: до 4.1
над 70 г : до 4.4
ng/ml ECLIA
Свободен
простатно- специфичен антиген
free PSA
серум, ЕДТА плазма мъже: 0,26 ÷ 4,14 ng/ml ECLIA
CYFRA 21-1 серум, ЕДТА плазма до 3.3 ng/ml ECLIA
Невронспецифична енолаза
NSE
серум до 16.3 ng/ml ЕCLIA
SCC
работи се в Германия
серум отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Диагностика на Анемии
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Вит. D, 25-OH Vitamin D серум жени: 15,6 ÷ 125
мъже: 12,3 ÷ 107
nmol/L ECLIA
Вит. D31,25-OHVitamin D3
работят се в Германия
замразен серум отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Вит.В12
Vitamin B12
серум, ЕДТА плазма защитен от светлина 174.0 ÷ 878.0 pg/ml ECLIA
Фолат
Folate
серум 32,8 ÷ 16,0 ng/ml ECLIA
Феритин
Ferritin
серум, ЕДТА плазма мъже: 20-60 год: 30÷400
жени:17-60 год.: 13÷150
ng/ml ECLIA
Диагностика на бета таласемия :
Hb F
Hb A2
ЕДТА плазма здрави: < 1,00
хетерозиготни:
1.0 ÷ 5.0
здрави: 1.75 ÷ 3.25
хетерозиготни:
4.0 ÷ 9.0
% HPLC
Еритропоетин
Erythropoetin,
Epo
серум, ЕДТА плазма 3,7 ÷ 31,5 IU/ml ECLIA
Сърдечна диагностика
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Тропонин I
Troponin I
серум, ЕДТА плазма до 1,0 ng/ml ECLIA
BNP-NT-pro
работи се в Германия
серум отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Лекарствени концентрации
Показател Биологичен материал Терапевтичен интервал Мерни единици Метод
Карбамазепин
Carbamazepine
серум терапевтичен интервал: 4 ÷ 12
токсична концентрация: над 15
µg/ml ECLIA
Валпроева киселина
Vaplroic acide
серум терапевтичен интервал: 50 ÷100
токсична концентрация: над 100
µg/ml ECLIA
Дигоксин
Digoxine
серум, плазма терапевтичен интервал: 0.8 ÷2.0
токсична концентрация: над2,0
ng/ml MEIA
Фенитоин
Fenitoine
работи се в Германия
серум отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Наркотични вещества
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Кокаин урина до 300 отр ng/ml MEIA
Канабиноиди
/марихуана/
урина до 50,0 отр ng/ml ECLIA
Опиати
(хероин,морфин,
кодеин)
урина до 300 отр ng/ml MEIA
Барбитурати урина до 200 отр ng/ml MEIA
Репродуктивна диагностика

Пренатален риск

Изчисляване на риска при бременност за синдром на Даун, на Едуард и дефект на невралната тръба с програмен продукт PRISKA -4,0”(Siemens, Germany)

Първи триместър (10-13 гестационна седмица)

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
PAPP-A серум Виж приложения графичен резултат mlU/ml ECLIA
Free β-HCG серум Виж приложения графичен резултат ng/ml ECLIA

Втори триместър (14-21 гестационна седмица)

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
AFP серум Виж приложения графичен резултат IU/ml ECLIA
HCG серум Виж приложения графичен резултат mIU/ml ECLIA
Free estriol серум Виж приложения графичен резултат nmol/L ECLIA

Други

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Спермограма
Количество еякулат
Цвят
pH
WBC концентрация
Концентрация на спермата
Обща подвижност (a+b+c)
Бърза постъпателна подвижност /а/
Бавна постъпателна подвижност /b/
Непостъпателна подвижност /c/
Неподвижност /d/
Нормална морфология /% нормални образувания/
Концентрация на функционалните сперматозоиди /FSC/
Средна скорост /Velocy/
Индекс на подвижността на спермата /SMI/
Общо количество сперматозоиди
/sperm/
Общо количество на подвижни сперматозоиди /a+b+c/
Общо количество на сперматозоиди. с постъпателна подвижност /a+b/
Общо количество на
функционалните сперматозоиди
Еякулат Над 2.0
7.2 – 8.0
< 1
> 20
> 50
25
30
>7
>5
>80
> 40
>20
>14
ml
M/ml
M/ml
%
%
%
%
%
%
M/ml
mic./sek
M/ejac
M/ejac
M/ejac
M/ejac
M/ejac
Автоматичен семенен анализ базиран на апаратна електро-оптична компютърна алгоритмия и видео микроскопия

Проверка на резултати

Виж повече

Цени на изследвания

Виж повече