Клинична лаборатория тестове

Хематология

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Левкоцитен брой

WBC

ЕДТА плазма

3.5 ÷ 10.5

х109/L

кондуктометрия

Еритроцитен брой

RBC

ЕДТА плазма

мъже : 4.6÷ 6.2

жени: 4.2 ÷ 5.4

x1012/L

кондуктометрия

Хемоглобин,

Hb

ЕДТА плазма

мъже : 140 ÷180

жени : 120 ÷160

g/L

модифициран хемиглобин-

цианиден метод

Хематокрит,

Hct

ЕДТА плазма

мъже : 0.40 ÷0.54

жени: 0.37 ÷ 0.47

L/L

апаратно изчислен

показател

Среден обем на еритроцита

MCV

ЕДТА плазма

82 ÷98

fl

апаратно изчислен

показател

Средно хемоглобиново съдържание в еритроцита

MCH

ЕДТА плазма

28÷ 33

pg

апаратно изчислен

показател

Средна хемоглобинова концентрация в еритроцитите

MCHC

ЕДТА плазма

330÷350

g/L

апаратно изчислен

показател

Тромбоцитен брой

Plt

ЕДТА плазма

140÷440

х109/L

кондуктометрия

СУЕ

цитратна плазма

мъже: до 12

жени : до 20

mm/h

седиментация

Диференциално броене на

левкоцити

ДКК 5-DIF

ЕДТА плазма

неутрофили : 51÷67

еозинофили: 0÷6

базофили: 0÷2

моноцити: 1÷14

лимфоцити: 22÷45

%

кондуктометрия комбинирана с флуоресцентна флоуцитометрия

Диференциално броене на левкоцити-визуалнамикроскопска оценка

ЕДТА плазма

Stпръчкоядрени неутрофили : 3÷6

Sgсегментоядрени неутрофили : 51÷67

еозинофили: 0÷6

базофили: 0÷2

моноцити: 1÷14

лимфоцити: 22÷45

%

директна микроскопия

Морфология на еритроцити,

RBC-morphology

ЕДТА плазма

нормоцитоза, нормохромия

директна микроскопия

Ретикулоцитен брой

Ret

ЕДТА плазма

5 ÷15

24÷84

x109/L

кондуктометрия комбинирана с флуоресцентна флоуцитометрия

Хемостаза

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Време на кървене

(изследва се in vivo)

Капилярна кръв от спонтанно кървене при убождане на безименния пръст на лява ръка

2 ÷ 5

min

метод на Duke

Протромбиново време,

PT

цитратна плазма

13,5 ÷ 17,9

70 ÷ 120

0,9 ÷ 1,3

Терапевтична област:

20 ÷ 40

2,4 ÷ 4,0

sec

%

INR

%

INR

хронометрия

Фибриноген,

Fibrinogen

цитратна плазма

2.0 ÷ 4.0

g/L

хронометрия

Активирано парциално тромбопластиново време,

APTT

цитратна плазма

26 ÷ 36

sec

хронометрия

Клинична химия

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерниединици

Метод

Глюкоза

Glucose

серум, плазма

възрастни : 4,1 ÷ 5,9

деца : 3,3÷ 5,6

mmol/L

ензимен UV

Кръвнозахарен профил

КЗП

серум, плазма

mmol/L

ензимен UV

Орален глюкозо- толерантен тест

ОГТТ

серум, плазма

на гладно:

нормално: 4,1 ÷ 5,9

гранично : 5,6 ÷ 7,8

патологично: над 7,8

1-ви час:

нормално : до 8,9 гранично : до 10,9

патологично: над 11,0

2-ри час

нормално : до 7,7 гранично : 7,8÷11,1

патологично: над 11,1

mmol/L

ензимен UV

Креатинин

Creatinin

серум, плазма

мъже :

до 50 год. : 74 ÷ 110

над 50 год. : 72 ÷ 127

жени : 58 ÷ 96

деца : 27 ÷ 62

μmol/L

Jaffe-кинетичен

Урея

Urea

серум, плазма

2,8 ÷ 7,2

mmol/L

ензимен UV

Общ билирубин Billirubin total

серум

5,0 ÷ 21,0

μmol/L

фотометричен колориметричен

Директен

билирубин

Billirubin direct

серум

до 3.4

μmol/L

фотометричен колориметричен

Общ белтък

Total protein

серум, плазма

възрастни : 66 ÷ 83

деца: 57 ÷ 80

g/L

фотометричен колориметричен

Албумин

Albumin

серум, плазма

35 ÷ 52

g/L

фотометричен колориметричен

Общ холестерол

Cholesterol total

серум, плазма

< 5,0

mmol/L

ензимен колориметричен

HDL- Холестерол, HDL-Chol

серум, плазма

мъже : > 1,0

жени : > 1,2

mmol/L

ензимен колориметричен

LDL- Холестерол,

LDL-Chol

серум, плазма

< 3,0

mmol/L

ензимен колориметричен

Триглицериди

Triglyceride

серум, плазма

< 1,7

mmol/L

ензимен колориметричен

Пикочна киселина

Uric acid

серум, плазма

мъже: 208 ÷ 428

жени : 155 ÷ 357

μmol/L

ензимен колориметричен

АсАТ,

ASAT

серум, плазма

мъже до 35

жени : до 31

деца : 15 ÷ 60

IU/L

IFCC

UV кинетичен

АлАТ,

ALAT

серум, плазма

мъже: до 45

жени: до 34

деца : 15 ÷ 60

IU/L

IFCC

UV кинетичен

Креатинкиназа

CK

серум

мъже: до 170

жени : до 145

IU/L

IFCC

UV кинетичен

Креатинкиназа-MB

CK-MB

серум

до 24

IU/L

IFCC

UV кинетичен

ГГТ

γGT

серум, плазма

мъже : до 55

жени : до 38

IU/L

IFCC колориметричен тест

Алкална фосфатаза

AP

серум

30 ÷ 120

IU/L

IFCC

UV кинетичен

Алфа амилаза

α – Amylase

серум

28 ÷ 100

IU/L

кинетиченколориметричен тест

Лактат дехидрогеназа

LDH

серум

мъже : до 247

жени : до 248

IU/L

UV кинетичен

HBDH

работи се в Германия

серум

отразени в резултата на пациента

IU/L

UV кинетичен

Холинестераза

CHE

серум

мъже: 4,62 ÷ 11,5

жени : 3,93 ÷ 10,8

kU/L

UV кинетичен

Липаза

Lipase

серум

21 ÷ 67

IU/L

кинетиченколориметричен

Желязо

Iron (Fe)

серум

мъже : 12,5 ÷3 2,2

жени : 10,7 ÷ 32,2

деца : 9,0 ÷ 21,5

μmol/L

фотометричен колориметричен

Общ ЖСК

TIBC

серум

38,5 ÷ 85,9

μmol/L

фотометричен колориметричен

Общ калций

Calcium (Ca)

серум

2,20 ÷ 2,65

mmol/L

фотометричен колориметричен

Йонизиран калций

Ionized (Ca++)

серум

1.12 ÷ 1.27

mmol/L

ISE, индиректен

Неорганичен фосфор

Inorganic phosphorus

серум

възрастни : 0,81 ÷ 1,45

деца : 1,29 ÷ 2,26

mmol/L

UV фотометричен

Натрий

Natrium (Na)

серум

136 ÷ 146

mmol/L

ISE, индиректен

Калий

Potassium (K)

серум

3,5 ÷ 5,1

mmol/L

ISE, индиректен

Хлориди

Chloride (Cl)

серум

98 ÷ 106

mmol/L

ISE, индиректен

Магнезий Мagnesium (Mg)

серум

мъже :0,73 ÷ 1,06

жени : 0,77 ÷ 1,03

mmol/L

фотометричен колориметричен

Специфични белтъци

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерниединици

Метод

Общи IgE

Total IgE

серум

възрастни и деца над 9 год: < 87.0

деца:

от 0 до 1 год. < 29.0

от 1 до 2 год. < 49.0

от 2 до 3 год. < 45.0

от 3 до 9 год < 52.0

IU/ml

имунотурби

диметрия

IgA

серум

0.9 ÷ 4.5

g/L

имунотурби

диметрия

IgG

серум

8.0 ÷18.0

g/L

имунотурби

диметрия

IgM

серум

0.6 ÷ 2.8

g/L

имунотурби

диметрия

Еозинофилен катионен протеин

ECP

серум

0 ÷ 24.00

ng/ml

CLIA

CRP – полуколичествен

серум

< 6

IU/ml

имунотурби

диметрия

CRP-високочувствителен

CRP-high sensitive

серум

< 47.6

nmol/L

имунотурби

диметрия

Гликиран хемоглобин

HbA1C

ЕДТА плазма

4.8 ÷ 5.9

%

IFCC

имунотурби

диметрия

Ревматоиден фактор

RF

серум

до 14

IU/ml

имунотурби

диметрия

Антистрептолизинов титър

AST

серум

възрастни: до 200

деца: до 150

IU/ml

имунотурби

диметрия

Анти ССР

серум, ЕДТА плазма

> 17,0 отрицателен

17,0 положителен

U/ml

ECLIA

Уринен анализ

Качествено изследване на урина

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Седимент

урина 10 мл.

0-3 еритроцита,

0-5 левкоцита,

единични плоски епителни клетки,

0-2 хиалинни цилиндри

брой

на зрително поле

микроско-

пия

Изследванe на урина – 10 показатели:

отн.тегло/

specific gravity

pH

Белтък урина/Protein

Глюкоза/Glucose

Кетони/Ketones

Билирубин/Billirubin

Уробилиноген

/Urobillinogen

Кръв/Blood

Левкоцити/Leukocytes

Нитрити/Nitrites

урина 10 мл.

1.000 – 1.030

4.5-8.5

/-/отр

/-/отр

/-/отр

/-/отр

неувеличен

/-/отр

/-/отр

/-/отр

колори-метричен

Количествено изследване на урина

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Глюкоза

Glucose

24 ч урина

до 0,83

mmol/24 h

ензимен UV

Креатинин

Creatinin

24 ч урина

мъже: 124 ÷ 230

жени : 97 ÷ 177

μmol/kg/24h

кинетичен колориметричен

Урея

Urea

24 ч урина

230 ÷ 330

mmol/24h

ензимен UV

Пикочна киселина

Uric acid

24 ч урина

1488 ÷ 4463

μmol/24

ензимен колориме

тричен

Количество белтък

24 ч урина

0,05 ÷ 0,8

g/24 h

кинетичен колориметричен

Микроалбуминурия

Microalbumin

24 ч урина

до 30

mg/24 h

имунотурбидиметричен

Калций

Calcium (Ca)

24 ч урина

2,5 ÷ 4,4

mmol/24 h

фотометри

чен колориметричен

Неорганичен фосфор

Inorganic phosphorus

24 ч урина

11 ÷ 32

mmol/24 h

фотометричен

UV

Натрий

Natrium (Na)

24 ч урина

120 ÷ 220

mmol/24 h

ISE, индиректен

Калий

Potassium (K)

24 ч урина

35 ÷ 90

mmol/24 h

ISE, индиректен

Хлориди

Chloride (Cl)

24 ч урина

110 ÷ 225

mmol/24 h

ISE, индиректен

Хормони

Тиреоидни хормони

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерниединици

Метод

Тиреостимулиращ хормон,

TSH

серум, плазма

0.27 ÷ 4.20

mIU/L

ECLIA

Свбоден Т4

Free T4

серум, плазма

12,0 ÷ 22,0

pmol/L

ECLIA

Свободен Т3

Free T3

серум, плазма

3,1 ÷ 6,8

pmol/L

ECLIA

Анти TG антитела (ТАТ)

Anti TG

серум, плазма

до 115

IU/ml

ECLIA

Анти TPO антитела (MАТ) Anti TPO

серум, плазма

до 34

IU/ml

ECLIA

Тиреоглобулин

TG

серум, плазма

1,4 ÷ 78,0

ng/ml

ECLIA

Тиреосвързващ глобулин

TBG

работи се в Германия

серум, плазма

13 ÷ 39

µg/L

ECLIA

TSH рецепторни антитела,

TSH-Receptor Ab

TRAC

серум

< 1,75отрицателен

> 1,75положителен

IU/ml

ECLIA

Репродуктивни хормони

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Пролактин

Prolactin

серум, ЕДТА плазма

мъже : 86 ÷ 324

жени : 102 ÷ 496

mIU/L

ECLIA

Лутеинизиращ хормон

LH

серум, ЕДТА плазма

мъже : 1.7 ÷ 8.6

жени :

фол. фаза: 2.4 ÷ 12.6

ов.фаза: 14.0 ÷ 95.6

лут. фаза: 1.0 ÷ 11.4

постменопауза:

7.7 ÷ 58.5

mIU/L

ECLIA

Фоликулостиму-лиращхормон

FSH

серум, ЕДТА плазма

мъже : 1.5 ÷ 12.4

жени :

фол. фаза: 3.5 ÷ 12.5

овул.фаза: 4.7÷ 21.5

лут. фаза: 1.7 ÷7.7

постменопауза:

25.8 ÷ 134.8

mIU/L

ECLIA

Прогестерон

Progesteron

серум, ЕДТА плазма

мъже : 0.2 ÷ 1.4

жени:

фол.фаза: 0.2 ÷ 1.5

овул.фаза: 0.8 ÷ 3.0

лут.фаза: 1.7 ÷ 27.0

постменопауза:

0.1 ÷ 0.8

ng/ml

ECLIA

Естрадиол

E2

серум, ЕДТА плазма

мъже: 7.63 ÷ 42.60

жени:

фол.фаза: 12.5 ÷166.0

ов.фаза: 85.8 ÷ 498.0

лут.фаза: 43.8 ÷ 211.0

постменопауза:

5.0 ÷54.7

бременност I трим.    215 ÷4300

момичета: 6,0÷27,0

момчета:  5.0 ÷ 20.0

pg/ml

ECLIA

Свободен естриол

Free estriol

серум, ЕДТА плазма

по таблица

nmol/L

ECLIA

Дехидроепиан-дростендион сулфат

DHEA-S

серум, ЕДТА плазма

по таблица

µg/dl

ECLIA

Инхибин В

Inhibin B

работи се в Германия

серум

отразени в резултата на пациента

отразени в резултата на пациента

EIA

Анти-Мюлеров хормон

работи се в Германия

серум

жени : 0,9 ÷ 1,7

ng/ml

ECLIA

Тестостерон

Testosteron

серум, ЕДТА плазма

мъже :

до 49 г. : 2,49 ÷ 8,36

над 50 г. : 1,93 ÷ 7,4

жени:

до 49 г. : 0,084÷0,481

над 50 г.: 0,029÷0,408

ng/ml

ECLIA

Андростендион

Androsrtendion

серум, ЕДТА плазма

мъже: 2,1 ÷ 10,8

жени : 1,0 ÷ 11,5

nmol/mL

ECLIA

Секс хормон- свързващ глобулин

SHBG

серум, ЕДТА плазма

мъже: 14.5 ÷ 48.4

жени:

1750 г. : 26.1÷ 110.0

постменопауза:

14.1 ÷ 68.9

nmol/l

ЕCLIA

     Хипофизни и надбъбречни хормони

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Адренокортико-тропен хормон

ACTH

ЕДТА плазма

7:00-10:00часа

в лед до анализа.

7.2 ÷ 63.3

pg/ml

ECLIA

Соматотропенхормон

STH

серум, ЕДТА плазма

мъже: до 1,0

жени : до 10,0

ng/ml

ЕCLIA

Кортизол

Cortisol

серум

07:00÷09:00ч: 138÷690

16:00÷18:00 ч: 69÷345

nmol/l

ECLIA

Панкреасни хормони и специфични белтъци

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Имуно-

реактивен

инсулин

IRI

серум

сутрин до 9:00 часа

на гладно

2 ÷ 29,1

µIU/ml

ECLIA

Инсулинов

профил

серум

µIU/ml

ECLIA

C-пептид

C-peptide

серум,плазма

24 ч-урина

1,1 ÷ 4,4

17,2 ÷ 181

ng/ml

µg/24h

ЕCLIA

Костни маркери

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Остеокалцин

Osteocalcin

серум, ЕДТА плазма

до 8:00 часа на гладно

здрави жени :

пременопауза/над 20 г./

11 ÷ 43

постменопауза 15 ÷ 46

здрави мъже:

18-29 год: 24 ÷ 70

30-50 г. : 14 ÷ 42

51-70 г.: 14 ÷ 46

при лица с

остеопороза : 13 ÷ 48

ng/ml

ECLIA

β-CrossLaps

серум

(сутрин до 8:00 часа на гладно

жени:

пременопауза: до 0,57

менопауза: до 1,00

мъже: до 0,84

ng/ml

ECLIA

Паратхормон

PTH

серум

ЕДТА плазма

11 ÷ 67

16 ÷ 87

pg/ml

ECLIA

Калцитонин

Calcitonin

серум,

хепаринизирана плазма

мъже: до 8,4

жени: до 5,0

pg/ml

ЕCLIA

Туморни маркери

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Карцино ембрионален антиген

CEA

серум, ЕДТА плазма

при непушачи :

до 3,4

при пушачи: до 5,1

ng/ml

ECLIA

CA-15-3

серум, ЕДТА плазма

до 25

IU/ml

ECLIA

CA-19-9

серум, ЕДТА плазма

до 39

IU/ml

ECLIA

CA-72-4

серум, ЕДТА плазма

5,6 ÷ 8,2

IU/ml

ECLIA

CA-125

серум, ЕДТА плазма

до 35

IU/ml

ECLIA

Алфа-фетопротеин

AFP

серум, ЕДТА плазма

до 5.8

при бременност:

по таблица

IU/ml

ECLIA

Човешки хорионгонадо-тропин и ß фракция,

hHG + ß

серум, ЕДТА плазма

мъже: до 2.0

жени: до 5,3

менопауза: до 8,3

при бременност:

по таблица

mIU/ml

ECLIA

Общ простатно-специфичен антиген

total PSA

серум, ЕДТА плазма

мъже:

под 40 г. : до 1.4

41 г 50 г : до 2.0

51 г.60 г.: до 3.1

61 г70 г.: до 4.1

над 70 г : до 4.4

ng/ml

ECLIA

Свободен

простатно- специфичен антиген

free PSA

серум, ЕДТА плазма

мъже: 0,26 ÷ 4,14

ng/ml

ECLIA

CYFRA 21-1

серум, ЕДТА плазма

до 3.3

ng/ml

ECLIA

Невронспецифична енолаза

NSE

серум

до 16.3

ng/ml

ЕCLIA

SCC

работи се в Германия

серум

отразени в резултата на пациента

отразени в резултата на пациента

RIA

Диагностика на Анемии

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Вит. D, 25-OH Vitamin D

серум

жени: 15,6 ÷ 125

мъже: 12,3 ÷ 107

nmol/L

ECLIA

Вит. D31,25-OHVitamin D3

работят се в Германия

замразен серум

отразени в резултата на пациента

отразени в резултата на пациента

RIA

Вит.В12

Vitamin B12

серум, ЕДТА плазма защитен от светлина

174.0 ÷ 878.0

pg/ml

ECLIA

Фолат

Folate

серум

32,8 ÷ 16,0

ng/ml

ECLIA

Феритин

Ferritin

серум, ЕДТА плазма

мъже: 20-60 год: 30÷400

жени:17-60 год.: 13÷150

ng/ml

ECLIA

Диагностика на бета таласемия :

Hb F

Hb A2

ЕДТА плазма

здрави: < 1,00

хетерозиготни:

1.0 ÷ 5.0

здрави: 1.75 ÷ 3.25

хетерозиготни:

4.0 ÷ 9.0

%

HPLC

Еритропоетин

Erythropoetin,

Epo

серум, ЕДТА плазма

3,7 ÷ 31,5

IU/ml

ECLIA

Сърдечна диагностика

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни

единици

Метод

Тропонин I

Troponin I

серум, ЕДТА плазма

до 1,0

ng/ml

ECLIA

BNP-NT-pro

работи се в Германия

серум

отразени в резултата на пациента

отразени в резултата на пациента

EIA

Лекарствени концентрации

Показател

Биологичен материал

Терапевтичен интервал

Мерни

единици

Метод

Карбамазепин

Carbamazepine

серум

терапевтичен интервал: 4 ÷ 12

токсична концентрация: над 15

µg/ml

ECLIA

Валпроева киселина

Vaplroic acide

серум

терапевтичен интервал: 50 ÷100

токсична концентрация: над 100

µg/ml

ECLIA

Дигоксин

Digoxine

серум, плазма

терапевтичен интервал: 0.8 ÷2.0

токсична концентрация: над2,0

ng/ml

MEIA

Фенитоин

Fenitoine

работи се в Германия

серум

отразени в резултата на пациента

отразени в резултата на пациента

HPLC

Наркотични вещества

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Кокаин

урина

до 300 отр

ng/ml

MEIA

Канабиноиди

/марихуана/

урина

до 50,0 отр

ng/ml

ECLIA

Опиати

(хероин,морфин,

кодеин)

урина

до 300 отр

ng/ml

MEIA

Барбитурати

урина

до 200 отр

ng/ml

MEIA

Репродуктивна диагностика

Пренатален риск

Изчисляване на риска при бременност за синдром на Даун, на Едуард и дефект на невралната тръба с програмен продукт „PRISKA-4,0”(Siemens, Germany)

Първи триместър (10-13 гестационна седмица)

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни

единици

Метод

PAPP-A

серум

Виж приложения графичен резултат

mlU/ml

ECLIA

Free β-HCG

серум

Виж приложения графичен резултат

ng/ml

ECLIA

Втори триместър (14-21 гестационна седмица)

AFP

серум

Виж приложения графичен резултат

IU/ml

ECLIA

HCG

серум

Виж приложения графичен резултат

mIU/ml

ECLIA

Free estriol

серум

Виж приложения графичен резултат

nmol/L

ECLIA

Други

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Спермограма

Количество еякулат

Цвят

pH

WBC концентрация

Концентрация на спермата

Обща подвижност (a+b+c)

Бърза постъпателна подвижност /а/

Бавна постъпателна подвижност /b/

Непостъпателна подвижност /c/

Неподвижност /d/

Нормална морфология /% нормални образувания/

Концентрация на функционалните сперматозоиди /FSC/

Средна скорост /Velocy/

Индекс на подвижността на спермата /SMI/

Общо количество сперматозоиди

/sperm/

Общо количество на подвижни сперматозоиди /a+b+c/

Общо количество на сперматозоиди. с постъпателна подвижност /a+b/

Общо количество на

функционалните сперматозоиди

Еякулат

Над 2.0

7.2 – 8.0

< 1

> 20

> 50

25

30

>7

>5

>80

> 40

>20

>14

ml

M/ml

M/ml

%

%

%

%

%

%

M/ml

mic./sek

M/ejac

M/ejac

M/ejac

M/ejac

M/ejac

Автоматичен семенен анализ

базиран на

апаратна

електро-оптична компютърна алгоритмия

и видео микроскопия