Имунохематология тестове

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) EDTA плазма Колонно-аглутинационен метод
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н EDTA плазма Макроскопска аглутинация между
Аг-Ат
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs EDTA плазма Колонно-аглутинационен метод
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод EDTA кръв Колонно-аглутинационен метод
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум EDTA кръв Колонно-аглутинационен метод
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти EDTA кръв Колонно-аглутинационен метод
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С3d) тест-реагент EDTA плазма Колонно-аглутинационен метод
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод EDTA плазма Колонно-аглутинационен метод
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод EDTA кръв Колонно-аглутинационен метод

Проверка на резултати

Виж повече

Цени на изследвания

Виж повече