Клинични асоциации на някои значими автоантитела

Автоантитела (по азбучен ред)
Автоантитела срещу: Заболявания, за които са индикативни
Ацетилохолинов рецептор Myasthenia gravis
Алвеоларна базална мембрана Синдром на Goodpasture, бързо прогресиращ гломерулонефрит
Двойно-верижна ДНК (ds DNA) Системен лупус еритематодес (SLE) и други колагенози
Едноверижна ДНК (ss DNA) Лекарствено-индуциран LE, ревматоиден артрит, левкоза.
Екстрахируеми ядрени антигени (ENA) Колагенози – синдром на Сьогрен, смесена съед. тъканна болест, ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, неонатален лупус
Епидермална мембрана, кожни антитела Булозна дерматоза (пемфигоид, гестационен херпес)
Ендотелиум на сърдечния мускул Инфекциозен бактериален ендокардит
Гладки мускули (ASMA) Автоимунен хепатит
Интринзик фактор Пернициозна анемия
Клетки на панкреас Диабет тип І
Микрозомален тироиден антиген (anti – TPO, MAТ) Тироидит на Хашимото
Mi1, Mi2 Дерматомиозит
Набраздени мускули,(SMA) Тимом, Миастения гравис
Париетални клетки (РСА) Злокачествена анемия, хроничен гастрит
Сарколемата на сърдечния мускул Посткардитен синдром, миокардит, ревмокардит, ендокардит
Студови аглутинини Циркулаторна недостатъчност, моноклонална гамапатия, микоплазмена пневмония
Scl 70 Прогресивна системна склероза, дифузен тип
SS-A (Ro) Синдром на Sjogren, SLE, неонатален лупус
SS-B (Lo) Синдром на Sjogren, SLE
сперматозоиди Инфертилитет
TSH-рецептори (TRаb) Базедова болест
Тиреоглобулин (ТАТ) Тироидит на Хашимото, Базедова болест
Топлинни аглутинини (индиректен тест на Кумс) Хемолитична анемия
Хистони Лекарствено-индуциран LE, SLE
Автоантитела (в зависимост от диагнозата)
Кръв и кръвоносни съдове Антитела /АТ/
Анемия, автоимунна Студови аглутинини, топлинни аглутинини
Злокачествена анемия Антипариетални АТ, АТ срещу интринзик фактор
Автоимунна тромбоцитопения (напр.М. Werlhof) Тромбоцитни АТ (свързани с мембранни гликопротеини)
Хепарин индуцирана тромбоцитопения (тип ІІ) Хепарин (PF-4) – комплекс – Ат
Грануломатоза на Wegener c-ANCA (PR3)
Нодозен полиартериит p-ANCA (MPO), катепсин G, еластаза
Синдром на Churg-Straus Лактоферин, лизозим
Гигантоклетъчен артеритит FVIII –асоцииран Аг
Други васкулити Ендотелиални АТ
Тромбози Антикардиолипинови АТ (IgG/IgM)
Автоимунен хепатит Анти – LKM антитела, АТ срещу разтворими чернодробни антигени (SLA), АТ срещу чернодробна мембрана
Първична билиарна цироза Антимитохондриални АТ (АМА-М2), Sp100 (nuclear dots), АТ срещу ядрена мембрана, центромерни АТ
Първичен склерозиращ холангит Атипични ANCA (х-ANCA)
Панкреас
Захарен диабет Тип І АТ срещу островните клетки, инсулинови АТ, глутамат-декарбоксилазни АТ (GAD-AT)
Захарен диабет, инсулин- резистентен Ат срещу инсулинови рецептори
Чревни заболявания
Болест на Crohn АТ срещу екзокринен панкреас, АТ срещу Saccharomyces cerevisae
Улцерозен колит АТ срещу лигавицата на дебелото черво, атипични ANCA (X-ANCA)
Целиачна болест (ендемичен спру) Антиендомизиумни АТ (IgA/IgG), тъканно-трансглутаминазни – АТ (IgG/IgA), антиглиадинови АТ (IgA/IgG), антиретикулинови (IgA/IgG)
Заболявания на бъбреците
Синдром на Goodpasture AT срещу гломерулната базална мембрана (AGMA), АT срещу тубуларната базална мембрана, АТ срещу алвеоларната базална мембрана
Прогресивен гломерулонефрит p-ANCA (MPO), c-ANCA (PR3), С3 – нефритен фактор
IgA – нефропатия c/p-АNCA
Заболявания на ендокринни органи
Тиреоидит на Хашимото Антимикрозомални АТ, антитиреоглобулинови Ат, АТ срещу колоид ІІ
Болест на Basedow Анти – TSH рецепторни АТ
Захарен диабет тип І АТ срещу островните клетки, АТ срещу глутамат декарбоксилаза (GADII), инсулинови АТ
Болест на Addison АТ срещу адреналния кортекс
Идиопатичен хипо-паратиареоидизъм АТ срещу паратиреоидната жлеза
Заболявания на кожата
Пемфитус АТ срещу клетъчните десмозоми
Паранеопластичен пемфигус АТ срещу хемидесмозомите, ВРАG2 (колаген ХІІ)
Пемфигус Вулгарис АТ срещу клетъчните десмозоми
Булозен Пемфигоид, Гестационен херпес АТ срещу епидермалната базална мембрана (скрининг); при положителен резултат се прави допълнително: BPAG1, BP180, BPAG2, BP230.
Dermatitis herpetiformis Ат срещу ендомизеума (IgA/ІgG)
Epidermolysis bullosa АТ срещу епидермалната базална мембрана (скрининг); при положителен резултат се прави колаген-7-антитяло
SLE, колагеноза Антинуклеарни АТ (ANA), ENA, анти-ds DNA АТ, нуклеозомни АТ, АТ срещу рибозомални белтъци, АТ срещу хистони, антифосфолипидни АТ
LE, Булози АТ срещу епидермална базална мембрана от колаген тип 7
Заболявания на нервната система
Полиневропатия АТ срещу невронни ядра (Hu-AT,)
Паранеопластични синдроми Антитела срещу клeтки на Пуркиние (Yo), антимиелинови АТ
Моторна полиневропатия Антиганглиозидни АТ
Миастения гравис АТ срещу ацетилхолинови рецептори, АТ срещу набраздените мускули (миозин)
Синдром на Lambert-Eaton (миастеничен синдром) АТ срещу волт-зависими калциеви канали
Синдром на Stiffman АТ срещу GAD I, Ат срещу амфифизин
Церебрални тромбози АТ срещу кардиолипин, АТ срещу бета 2–гликопротеин І (ІgG/IgM)
MS/Guillain-Barre синдром АТ срещу милеин-асоцииран гликопротеин
Амиотрофична латерална склероза АТ срещу миелин
Болест на Alzheimer, Parkinson Анти-ганглиозидни АТ, АТ срещу невроендотелиума, АТ срещу неврофиламенти
Фибромиалгия ANA, серотонин АТ, ганглиозидни АТ
Сърдечни заболявания
Посткардиотомия АТ срещу мускулната система на сърцето
Постмиокарден инфаркт Ревматоидни фактори (IgM, IgA)
Кардиомиопатия ANA
Вроден сърдечен блок SSA/Ro АТ
Артрити
Ревматоиден Артрит ревматоиден фактор (RF) IgM, ANA, АТ срещу цикличен цитрулинов пептид (анти-ССР), СОМР, АТ срещу RA33,
Ювенилен хроничен артрит RF IgM,IgA, ANA, АТ срещу цикличен цитрулинов пептид (анти-ССР)
Репродуктивни органи
Инфертилитет АТ срещу сперматозоиди, АT срещу Лайдигови клетки на, АТ срещу яйцеклетката
Хронични аборти АT срещу кардиолипин, АТ срещу 2-гликопротеин (IgG, IgМ) и други фосфолипиди

Видове изследвания

Виж повече

Цени на изследвания

Виж повече